Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet i HSI tirsdag den 8. januar 2019.
Til stede
Afbud
 
Anker Blauenfeldt, Preben Smedegaard, Bodil G. Hansen, Søren Pind, Else Larsen, Niels Møller og Kirsten Villefrance.
Ole Bjerregaard.
 
Punkt 1
 
 
 
 
Anker bød velkommen til det første bestyrelsesmødemøde i 2019.
Referatet fra bestyrelsesmødet den 6. november 2018 blev godkendt.
Det blev besluttet, at dagsordenen til bestyrelsesmøderne fremover medtages i bestyrelsesreferaterne.
 
Punkt 2 Dagsorden:
 1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
1.1 Afbud:
 
 1. Meddelelse fra formand, Næstformand, udvalg og andre.
2a. formanden - ”Styrkelse af de frivilliges indsats” og ”Ældre og Idræt” m.v.
2b. næstformanden - 
2c. webudvalget - Søren
2d. Uddannelsesudvalget - Bodil
2e. øvrige udvalg
2f. andre –
 
 1. Økonomisk status ved kassereren.
  1. Status gennemgang af regnskab og budget samt medlemsstatus.
 
 1. Sager til behandling.
  4a. Mails fra medlem /Anker
4b. Afspændingslokalet bag skøjtehallen /Preben
4x. åbent for tilføjelser
 
 1. HSR - orientering.
 
 1. Vagt ved mobiltelefonen: Else
 
 1. Næste møde: tirsdag d. 05. feb. 2019 kl: 13:00 på kontoret.
 
 1. Eventuelt.
Punkt 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2a. Anker nævnte, at han fra Styregruppen for seniorpolitik har været til møde:
1. i en arbejdsgruppe om aktiv alderdom, idræt og socialt samvær.
2. i en arbejdsgruppe til styrkelse af de frivilliges indsats.
 
John Borgstrøm har givet tilsagn om at starte et hold op med udendørs
”gå-fodbold”. John skal derfor på et kursus for at få kendskab til dette tiltag.
 
2b. Preben overbragte en tak til bestyrelsen fra Søren Strand for den vingave, han havde modtaget i forbindelse med julen!
Søren sendte en julehilsen til instruktørerne for Preben.
En julehilsen til medlemmerne blev ligeledes lagt på af HSI’ hjemmeside.
 
2c. Søren oplyser fra webudvalget at der intet nyt er, og at det kører fint.
 
3d. Bodil: En instruktør havde meldt afbud til yogakurset den 25. november.
Bodil havde et ønske om, at HSI’s dagsorden til bestyrelsesmøderne fremover blev lagt på hjemmesiden, hvilket, som ovenfor nævnt, blev besluttet.
 
2f. Anker har den 27. december besøgt Etty med en opmærksomhed fra HSI i forbindelse med hendes store3 begivenhed den 24. december 2018.
Det blev i denne forbindelse nævnt, hvorfor Ballroom-fitness ikke kan henlægges til Ådalsparkens hal grundet prisforlangende. Preben tager en snak med et medlem bosiddende i Ådalsparken.
 
Maria Lindahl Strøm stopper som leder af Frivilligcenteret i Hørsholm.
Vi gennemgik hvordan centerets struktur m.m. arbejder.
 
Punkt 4 3. Else fortalte, at hun og Anker, inden bestyrelsesmødet, havde gennemgået HSI’s budget og regnskab, som senere herefter på bestyrelsesmødet blev gennemgået. Pr. 31.12.2018 havde HSI 620 medlemmer.
Jens Frederik og Else gennemgår regnskab, inden det skal sendes til medlemmerne før generalforsamlingen.
 
Der var til HSI kommet et takkekort for opmærksomhed ved
revisor Jørgen Baks bisættelse.
 
Punkt 5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4a. Anker sender svar på en mail modtaget fra et medlem af HSI.
 
4b. Preben fortæller, at Søren Strand i forbindelse med rengøring i afspændingslokalet bag skøjtehallen, vil undersøge, om alt er i orden.
Hørsholm Kommune gør lokalerne rene en gang om ugen?
Preben har d.d. talt med Susanne Dethlefsen, og måtte i denne forbindelse hjælpe hende med at rydde op og sætte stole og borde på plads.
Søren Strand har nu udsendt en mail vedrørende rengøring til samtlige brugere af lokalerne i ishockeyhallen, da ”vores” ikke er rengjort siden midt i december måned 2018.
 
4x. Elsebeth Henning har sendt en julehilsen til Else.
 
Punkt 6 5. Niels fortæller fra Hørsholm Senior Råd, at de først begynder deres mødevirksomhed den 17.1.2019.
 
Punkt 7
  
6. Vagten ved HSI’s mobiltelefon klarer Else!
Punkt 8
 
7. Næste møde i bestyrelsen afholdes tirsdag den 5. februar 2019 kl. 13.00
på HSI’s kontor.
 
 
Punkt 9
 
8. Anker: Før den planlagte generalforsamling, som afholdes torsdag
den 21. marts på Sophielund, bad Anker de nuværende medlemmer, som er på valg, at bekræfte, at de genopstiller.
 
Referent
Kirsten
Mødet begyndte kl. 13.00 og sluttede ca. kl. 16.
 
 
 
Hørsholm Senior Idræt | Hørsholm Hallen, Stadion Allé 5 | 2960 Rungsted Kyst | Tlf.: +4520746661 | kontakt@hsid.dk