Referat af generalforsamlingen i Hørsholm Senior Idræt på Sophielund,
 
fredag den 17. marts 2023.
 
Til stede fra bestyrelsen: Anker Blauenfeldt, Ole Årstoft, Else Larsen, Søren Pind og Bodil Gessø. 
Antal fremmødte medlemmer:  68 inklusive bestyrelsen;
 
Anker byder velkommen til den ordinære generalforsamling.
En særlig velkomst til æresmedlemmerne: John Borgstrøm, Jørgen Smed Andersen og Hans Olsen.
Anker præsenterer herefter bestyrelsen, inkl. 1 suppleant.
Generalforsamlingens dagsorden: Se vedhæftede fil.
 
 1) Forslag til dirigent:                                                                                                                                                                        Jørn Knudsen er foreslået og vælges.
Jørn konstaterer, at generalforsamlingen er rettidigt indvarslet og er beslutningsdygtig.                           Bodil foreslås og vælges til referent.
 
 2) Valg af 2 stemmetællere:   
Hans Olsen og Preben Smedegaard melder sig og vælges.                                                                                                                                                                             
 
 3) Formandens beretning for 2022:
Se vedhæftede fil.
Spørgsmål til formandsberetningen:
Freddy Holgersen: Hvorfor kan vi ikke spille tennis i Nivå-Kokkedal før efter sommerferien?
Anker: HSI har en føler ude om en evt. tennisaftale i en anden klub. Det hele skal falde på plads, inden vi kan sætte en startdato på.
 
 4) og 5) Fremlæggelse af det reviderede regnskab og fremlæggelse af budgettet, herunder fastsættelse af kontingentet.
Else præsenterer det reviderede regnskab og budgettet.
Regnskabet, budgettet og fastlæggelse af kontingentet, 320 kr. vedtages.
 
 6) Indkomne forslag:
Ingen indkomne forslag.
 
 7) Valg af formand og 1 bestyrelsesmedlem i ulige år:
Anker Blauenfeldt er villig til genvalg som formand og bliver valgt med applaus.
Bodil Gessø ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Kirsten Rathsach, der vælges med applaus.
Bestyrelsen foreslår, at Søren Pind, der har været suppleant, træder ind i bestyrelsen, Søren vælges med applaus.
 
 8) Valg af kasserer og 1 bestyrelsesmedlem i lige år :
 
 9) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen hvert år.
 Lone Christensen ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Børge Nielsen, der vælges med applaus.
Bestyrelsen vurderer, at der p.t. ikke er opgaver til mere end til 1 suppleant.
 
10) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant, 1 revisor i lige år, 1 revisor i ulige år, suppleant vælges hvert år :
 Winnie Møller er villig til genvalg. Egon Kristiansen er villig til genvalg som revisorsuppleant.
 Begge vælges med applaus.
 
11) Eventuelt.
Preben Smedegaard takker bestyrelsen for deres store indsats og beundrer deres tålmodighed med de hårde angreb, der har været rettet imod dem igennem pressen, applaus herfor. Vibeke Andersen supplerer Preben med, at det er en helt utilstedelig adfærd og takker bestyrelsen for det store arbejde i HSI, som så mange har glæde af. Elsebeth Henning takker også bestyrelsen for deres store arbejde.
 
Jørn afslutter generalforsamlingen og takker for god ro og orden.
Anker takker Bodil for de mange år med bestyrelsesarbejdet og Jørn for arbejdet som dirigent.
Tak til de fremmødte for deltagelsen i generalforsamlingen.                                           
Tidspkt: Mødet begyndte kl.15.00 og sluttede kl.15.50.
 Referent: Bodil
Underskrift ved dirigent Jørn Knudsen:

    
Hørsholm Senior Idræt | Hørsholm Hallen, Stadion Allé 5 | 2960 Rungsted Kyst | Tlf.: +4520746661 | kontakt@hsid.dk