Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet i HSI tirsdag den 13. august 2019.
Til stede
Afbud
Anker Blauenfeldt, Preben Smedegaard, Bodil G. Hansen, Søren Pind, Else Larsen, Ole Bjerregaard, Niels Møller og Kirsten Villefrance.
Ingen.
Punkt 1
 
 
 
 
Anker bød velkommen til det første bestyrelsesmøde i sæson 2019/2020.
Referatet fra bestyrelsesmødet den 7. maj 2019 blev godkendt.  
Anker fortalte, at han havde besøgt Jørgen ”smed” i forbindelse med dennes 80- års fødselsdag og overbragte en tak til bestyrelsen for gaven i denne forbindelse.
Punkt 2 a. Anker
Frivilligcenteret har sendt en indbydelse til HSI om deltagelse i et kursus vedrørende rekruttering af frivillige, der var ikke interesse for dette pt. i bestyrelsen.
Anker har lavet en foreløbig folder 2019/2020, som skal tilrettes forskellige steder, eksempelvis efter hvilket hold der skal sættes et 1) hvor man kun kan deltage på 1 hold med samme aktivitet.
Preben sender opdateringen til Anker efter instruktørmødet, hvorefter frivilligcenteret igen vil mangfoldiggøre den opdaterede folder.
Der er problemer vedrørende bevægerummet ved kontoret, idet der flere gange er observeret rod i lokalet, som Karen Allermann bruger til gymnastik.
Hun melder tilbage på instruktørmødet, om hun hellere vil have et andet lokale.
I øvrigt skal Selvforsvar holdene bruge det som deres klublokale.
 
b. Preben overrakte Anker den gave, som de frivillige modtog ved
Årets Frivillig dag den 19. juni d.å. og som bestod af en Bog om Hørsholm.
Winnie har ønsket at kunne bruge 2/3 af svømmebassinet i stedet for halvdelen, som hun p.t. bruger, men dette kan ikke efterkommes, så hun fortsætter som før.
Forsøget med Gå fodbold, som aktivitet i HSI fortsætter ikke, idet der var alt for få medlemmer, som mødte op - holdet lukket.
Ballroom fitness holdet lukkes, idet Etty ikke har mulighed for at fortsætte som instruktør.
 
Preben har kontaktet Kokkedal Kirke og meddelt dem, at vi ikke skal bruge lokalet mere.
Dorthe Lynge Rasmussen har meddelt Preben, at hun er klar til at gå i gang med et yogahold onsdage kl. 10.00 til kl. 12.00 i Rådhushallens rum 133.
 
Preben har heller ikke været inviteret til møde vedrørende indretning af- og ændring af bevægerummet ved HSI’s kontor.
 
Det store mødelokale bag skøjtehallen er slet ikke færdigt og Preben følger op på dette med Gitte Søbye fra Hørsholm Kommunes administration.
I dette lokale vil Susanne Dethlefsen forsøge at oprette et afspændingshold torsdage fra kl. 11.30 til kl. 13.30.
Det vides ikke om kommunen har penge til at et nyt gulv i billardlokalet, som tidligere om talt.
De 1.000 kr., som HSI skulle have fra softball holdet for overtagelse af 3 store skabe, tilhørende HSI er endnu ikke modtaget.   
 
c. Søren har styr på sin opgave i webudvalget. Han sender indbydelse ud til instruktører, bestyrelse og Per Groth vedrørende instruktørmødet den 23. august kl. 13.30 på Sophielund.
 
d. Bodil har p.t. intet at berette om afholdte eller kommende kurser for instruktørerne.
e. Bodil og Kirsten har aftalt et møde, vedrørende gennemgang af forretningsorden for mærkedage for instruktører ”og bestyrelse”, til afholdelse mandag den 19. august kl. 14.00 hos Bodil. Resultatet forelægges bestyrelsen ved næste bestyrelsesmøde.
Susanne Dethlefsen har 10 års jubilæum som instruktør i HSI og
Ole Bjerregaard og Kirsten Villefrance har 10 års jubilæum som bestyrelsesmedlemmer i HSI.
Ole sørger for vingaver og Bodil for blomster i denne forbindelse.
Efter gennemgang af forretningsordenen vedrørende disse mærkedage blev det besluttet, at fortsætte med den eksisterende
g. Kirsten har til Else udleveret et af Lissy Lumbye underskrevet, eksemplar fra generalforsamlingen 2019.
 
Punkt 3 Else fortæller, at der p.t. er 28 medlemmer, som ikke har betalt kontingent.
Else har, fra Per, modtaget svømmekort for sæsonen 2019/20 og 167 svømmere vil modtage disse. Tak Per!
Else har lavet afkrydsningslister til instruktørerne. 
Der er p.t. 571 medlemmer i HSI, 15 medlemmer har udmeldt sig grundet lukning af Ballroom fitness holdet.  
36 medlemmer er udmeldt af forskellige andre årsager.
Punkt 4 a. se ovenstående under punkt 2b.
b. se ovenstående under punkt 2b.
c. se ovenstående under punkt 2b.
d. se ovenstående under punkt 1a.
x. Billardholdets ønske om indkøb af et snookerbord blev ikke efterkommet.
”Hvem gør hvad” -listen til instruktørmødet blev gennemgået, lige som det blev nævnt, at der kommer en repræsentant fra demensteamet til mødet.
Punkt 5
 
Der vil på mødet i Hørsholm Senior Råd den 22. august blive fremlagt et oplæg til folderen for den nye sæson.  Denne vil blive udsendt primo september.
Niels udtrykte stor tilfredshed med de modtagne referater fra møderne.
Punkt 6  Vagten ved HSI’s mobiltelefon klarer Else!
Punkt 7 Næste møde i bestyrelsen afholdes tirsdag den 3. september 2019 kl. 13.00
på HSI’s kontor.
Punkt 8 Eventuelt: Der var her ingen bemærkninger.
Referent Kirsten, mødet begyndte kl. 13.00 og sluttede ca. kl. 15.
 
Hørsholm Senior Idræt | Hørsholm Hallen, Stadion Allé 5 | 2960 Rungsted Kyst | Tlf.: +4520746661 | kontakt@hsid.dk