Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet i HSI tirsdag den 7. maj 2019.
Til stede
Afbud
 
Anker Blauenfeldt, Preben Smedegaard, Bodil Gessø, Søren Pind, Else Larsen, Ole Bjerregaard, Niels Møller og Kirsten Villefrance.
Ingen.
Punkt 1
 
 
Anker bød velkommen til ovenstående bestyrelsesmødemøde.
Referatet fra bestyrelsesmødet 2. april 2019 blev godkendt.
Punkt 2 a. Anker orienterede at HSI’s 2019-2020 folder er modtager fra Frivilligcenteret, og at der er to nye tiltag fra forrige folder nemlig:
nr. 16: Yoga onsdage i Rådhushallens rum 133 fra kl. 10.00-kl.12.00 og
nr. 31: Gå-fodbold på kunststof banerne torsdage fra kl. 09.30-ca. kl. 11.00.
Disse to nye aktiviteter vil bevirke ekstra omkostninger for HSI.
Anker har været til møde i Hørsholm Idræts Råd og ville her spørge HUI, om vi kunne låne kegler, til ovenstående gå-fodbold, men HUI deltog ikke i mødet.
Vi håber aktiviteterne kommer godt i gang.
 
Anker har modtaget en mail fra Gitte Søby, Hørsholm Kommune vedrørende størrelse på lokalet bag Skøjtehallen. Hertil har hun stillet HSI flere spørgsmål.
Elsebeth har bedt om flere gymnastikbånd og flyttetæpper til sit gymnastik hold og har fået accept til at købe disse.
 
Anker ønsker senest den 27. maj input fra bestyrelsen vedrørende HSI’s indstilling til Hørsholm Kommunes Frivilligpris.
Hørsholm Kommunes Kulturdag er fastsat til lørdag den 7. september.
På Ridebanen. HSI vil ikke stille med stander til udlevering af brochurer m.m.
 
Hørsholm Kommunes Frivilligdag afholdes onsdag den 19. juni 2019.
 
Anker deltager i Frivillig Fredag arrangementet den 27. september.
Ansvars-og opgavefordeling i HSI’s bestyrelse er modtaget vedhæfter sidste referatet den 2. april 2019, tilrettes og udsender igen.
 
b. Preben fortalte at Hans havde åbnet skabet i kontoret, som bl.a. indeholder måtter, og at de væltede ud over ham! Preben følger op på dette.
 
Susanne Dethlefsen har sendt en mail til Preben som omtalte, at hun en dag måtte opgive at komme ind i lokalet grundet manglende oprydning. Preben mailede det til Søren Strand, men uden resultat. Preben har derfor med 2 hjælpere sørget for at gøre lokalet brugbart.
Søren Strand har efterfølgende lovet, at der nu bliver styr på det.
 
Svend Humble og Kristian Lauridsen har oplyst, at det var beklageligt, at det ikke var meldt ud, at Hørsholmhallen skulle bruges til andet formål torsdag den 25. april, så hverken volleyballe eller soft tennis denne dag kunne bruge hallen.
Irene Boesen: Ballroom Fitness har fået accept til at fortsætte holdet i maj måned.
John Borgstrøm har ligeledes fået accept til dette for gå-fodbold holdet. 
 
Preben skaffer data på Dorthe Rasmussen, som er instruktør i Yoga onsdage fra kl. 10.00-kl. 12.00 i Rådhushallen. Else modtager disse fra Preben.
 
Preben kontakter Etty for at høre, om hun vil være frisk til at fortsætte i den nye sæson. Irene Boesen er afløser på holdet indtil da. 
 
Preben vil kontakte Søren Strand vedrørende de høje skabe i Hørsholmhallen.
Der er ligeledes et spørgsmål fra Winnie vedrørende bassinet til vandgymnastik om onsdagen.  
 
c. Søren vil lægge den nye aktivitets folder ind på HSI’s hjemmeside, ellers intet at bemærke her.
 
d. Bodil fortalte, at John Borgstrøm havde været meget tilfreds med det kursus, han havde deltaget i den 27. april, vedrørende gå-fodbold.
 
Karen Allermann deltager den 8. maj i et kursus ”motion i naturen”, som afholdes på Frilandsmuseet. 6 af hendes elever deltager ligeledes.
 
Afslutning på badmintonholdene finder sted mandag den 27. maj i Badmintonhallens klublokale. Det er et problem at bommen, som spærrer for vejen til hallen er lukket, så aflevering af mad m.m. er kompliceret.
Preben hører Søren Strand hvad der af muligheder for at afhjælpe dette.
 
 
Punkt 3
 
 
 
Else fortæller, at der p.t. er stille og roligt på hendes område, og at hun lader op til næste sæson med opgaverne hertil.
HSI’s fysiske kasse er blevet nedlagt, da det ikke var relevant at bruge den mere. 
HSI har p.t. 617 medlemmer.
Hørsholm Badmintonklub og Hørsholm Senior Idræt har underskrevet kontrakt for den kommende sæson med samme betingelser som tidligere sæson.
 

 
Punkt 4 a. se ovenstående punkt 2a.
b. Preben har et møde med Gitte Søby torsdag den 9. maj vedrørende det store lokale bag skøjtehallen. Det er lovet, at lokalet bliver renoveret, og det er et krav, at der skal være et skab til opbevaring af Susannes redskaber m.m.
c. Folderen 2019/2020 ligger på kontoret og vil fra bestyrelsen blive uddelt relevante steder.
x. Der er to 80-års fødselsdage blandt HSI’s instruktører i dette år:
Jørgen ”smed” Andersen den 21. juli og Winnie Møller den 4. august. Anker besøger disse 2 med HSI’s opmærksomhed.
 
Preben bestiller mad til Instruktørmødet, som afholdes den 23. august 2019 på Sophielund.
 
Punkt 5
 
Niels fortæller fra Hørsholm Senior Råd, at der er planlagt en tur til Nyborg indeholdende foredrag primært om  ”Inddragelse af ældre” og at der her er indlagt morgengymnastik fra kl. 7.00 til kl. 8.00 hver morgen.
Punkt 6  Vagten ved HSI’s mobiltelefon klarer Else!
Punkt 7
 
Næste møde i bestyrelsen afholdes tirsdag den 13. august 2019 kl. 13.00 på HSI’s kontor.
Punkt 8
 
Der var ingen bemærkninger under dette punkt.
Referent
Kirsten
Mødet begyndte kl. 13.00 og sluttede ca. kl. 14.30.
 
 
 
Hørsholm Senior Idræt | Hørsholm Hallen, Stadion Allé 5 | 2960 Rungsted Kyst | Tlf.: +4520746661 | kontakt@hsid.dk