Referat af generalforsamling i Hørsholm Senior Idræt torsdag den 21. marts 2019
Til stede Fra bestyrelsen: Anker Blauenfeldt, Preben Smedegaard, Ole Bjerregaard, Else Larsen,
Bodil Gessø, Søren Pind, Kirsten Villefrance. Fra Hørsholm Senior Råd: Niels Møller.
Fremmødte medlemmer: 50 inklusive bestyrelsesmedlemmerne.
  Anker bød velkommen til de mange fremmødte medlemmer på Sophielund.
En speciel velkomst lød til de 4 æresmedlemmer: Hans Olsen,
Jørgen ”Smed” Andersen, John Borgstrøm og Kirsten Mikkelsen.
 
Inden vi går i gang vil jeg gerne præsentere min hårdt prøvede bestyrelse:
 
Næstformand: Preben Smedegaard
Kasserer: Else Larsen
Sekretær: Kirsten Villefrance
Konstitueret Bestyrelsesmedlem: Bodil Gessø
Konstitueret Suppleant: Ole Bjerregaard
Suppleant: Søren Pind
Hørsholm Senior Råd’s repræsentant: Niels Møller
 
Baren er nu åben og de fremmødte bedes forsyne sig med drikkevarer.
Punkt 1 Lissy E. Lumbye blev valgt som dirigent, takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt; hun bad desuden de medlemmer, som havde spørgsmål og kommentarer til dagsordenen, præsentere sig.
Punkt 2 John Borgstrøm og Hans Olsen blev valgt som stemmetællere.
HSI har ikke modtaget fuldmagter fra medlemmer til en eventuel afstemning.
Punkt 3                        
Formandsberetning 2019.
Generelt.
 
Vi har mistet 2 ildsjæle:
Henry Clement – tidligere badmintonholdleder og Jørgen Bak – revisor – er gået bort –
1 min. stilhed - Æret været deres minde. Tak.
 
I løbet af 2018 har der været afholdt 10 bestyrelsesmøder og 2 instruktørmøder samt bilaterale møder med instruktører eller ressort-ansvarlige samt flere med DGI Nordsjælland.
Vi har i 2018 været 620 medlemmer fordelt på 34 idrætter, nogle idrætter har ventelister og andre ledige pladser.
 
Derudover har vi holdt en hel del møder med Idrætsparken, Frivilligcenteret og Kommunens aktivitetscentre samt kommunen.
 
Profilering.
 
Hørsholm Kommune søsatte sidst på året Velfærd fremfor mursten herunder en ny ældrepolitik – hvor HSI deltog i flere af områdemøderne fx:
1. i en arbejdsgruppe om aktiv alderdom, idræt og socialt samvær.
2. i en arbejdsgruppe til styrkelse af de frivilliges indsats.
Vores gennemgående tema var ind tænk lokaler i nybyggeri, der kan anvendes til indendørs aktiviteter.
 
HSI kan fortsat ses i Hørsholm Senior Råds folder. Ligesom, der på deres hjemmeside er et Link til vores hjemmeside.
 
HSI’s nye folder, når færdig, kan fås på Louiselund, Selmersbo, Sophielund, Kommunens Borgerservice, Biblioteket og hos nogle læger i kommunen. I Frivilligcenterets nyhedsbrev er vi også nævnt.
Hørsholm kommunes fysioterapeuter får stadig vores aktivitetsfolder, så de har mulighed for at henvise færdigbehandlede borgere til os.
Kommunens hjemmeside har også et link til vores hjemmeside www.hsid.dk.
 
Instruktørområdet
Næstformandens ressortområde – et kæmpemæssigt og meget dynamisk område, hvor arbejdsindsatasen varierer fra alt om sportsgrenen til kan man ligge på gulvet uden at få jord i munden. Preben klarer dette område med oprejst pande
 
Økonomiudvalget
 
Kassereren styrer med hårdhånd vores midler ”indtægter som udgifter” og modtager kun fakturi – ikke åbenbarringer. Ligesom kassereren også modtager alle spørgsmål fra nye som aktive medlemmer samt ændringer på holdene sammen med de enkelte instruktører.
Vores økonomiske stade vil I høre mere om under punkt 4.
 
Uddannelsesudvalget
 
Vi har i året haft en del instruktører på kurser i forskellige discipliner.

09/03-18: Opfølgning på ovenstående.: 3 deltagere. DAI (14/12-17: DAI: Redskaber i bassin: 3 deltagere)
11/02-18: Puls uden løb og hop.: 4 deltagere. DGI
01/03-18: Badmintoninstruktion for 28 deltagere. DGI
15/08-18: Piltes med redskaber, 2 deltagere.  DGI
13/10-18: Bevæg dig for livet, 1 deltager.  DGI
27/10-18: Yoga for seniorer, 1 deltager. DGI
27/09-18: Badmintoninstruktion, 25 deltagere.  DGI
 
Flere Instruktører har været gode til selv at bede om kurser krydret med at Bodil ved flere lejligheder har opfordret til et at overveje et kursustilbud eller instruktion.
Vi har permanent bedt om at få feedback af de enkelte kursus. Disse bruger uddannelsesudvalget til at overveje udbyder og indhold på de enkelte kurser efterfølgende. Oplevelsen har været noget op og ned, dog med DGI kurser, som bedste kursusudbyder.
 
Web
 
Vores hjemmeside indeholder alle tilgængelige oplysninger –
herunder også ”Tilbud til medlemmerne” hvor vi annoncerer specielle arrangementer og indslag. Alle kan med fordel slå et smut forbi www.hsid.dk for at se nyt.
 
1 hjælp- & hjertestarterkursus
 
Igen i denne sæson har vi afholdt 1. hjælps- og hjertestarterkursus for øvede v/Per Groth, der på fornem vis tog teten og fik søgt om tilskud og arrangeret kurset, der blev afholdt den 25. oktober for de øvede. Desværre blev instruktøren meget alvorligt syg. Det gjorde at instruktionen, der skulle afholdes 8. og 22. november for de nye 1. hjælpere er blevet udsat til den 28. marts.
Tak for hjælpen til Per Groth for ihærdig indsats.
 
Nyt.
 
”Motion i naturen” med Karen Allermann, som instruktør og igangsætter – fantastiske seje vikinger, der udnytter gymnastik, afslapning, den fri natur og det kolde vand, som omdrejningspunkt. – har deltaget i et højt profileret projekt fra DGI – Hold hjernen frisk – hvor de blev testet på mange forskellige områder. Flot klaret og herligt gå på mod fra holdet, men ikke mindst fra Karens side.
 
Nyt - fortsat.
 
”Gå fodbold” med John Borgstrøm, som instruktør og igangsætter – igangsættes den 2/5-19 kl. 09:30 på kunststofbanerne bag Hørsholm Badminton Klub. Det bliver spændende at følge om der er interesse for denne idræt i HSI regi. Interesserede kan henvende sig til John Borgstrøm.

Fremtiden.
 
Vi vil fortsætte med at inddrage instruktørerne og udnytte deres viden, gå på mod og ildhu, så vi stadig kan videreudvikle HSI, og samtidig bevare det gode forhold til alle, som er skabt gennem tiden.
HSI’s midler skal stadig forvaltes, så de kommer instruktører og medlemmer (idrætsholdene) til gode i størst muligt omfang.
 
Første Hjælp og Hjertestarter kursus vil blive afholdt hvert andet år – her har vi Per Groth som tovholder – skulle behovet vise sig at blive større end det nu planlagte, vil dette tages op med Per.
 
Til slut.
 
Vil jeg rette en stor tak til vores 620 medlemmer, 34 instruktører og hjælpere, 8 bestyrelsesmedlemmer og vores store netværk i kommunen for den støtte, som HSI har fået.
 
Med disse ord overgiver jeg beretning til jeres kommentering og godkendelse.
Lissy spurgte om der var spørgsmål til formandsberetningen, men da dette ikke var tilfældet blev Ankers beretning godkendt.
 
Punkt 4 Else gennemgik det reviderede regnskab med kommentarer til enkelte punkter, som hun sammenlignede med budgettet. Regnskabet var fremsendt til medlemmerne og blev, efter ønske, desuden udleveret på dagen.
HSI har p.t. 620 medlemmer + 6 æresmedlemmer.
  Regnskabet blev herefter godkendt med applaus til Else.
Punkt 5 Else gennemgik og forklarede det forelagte budget for 2019 med en bemærkning om, at HSI har en fin økonomi og at det årlige kontingent på 320 kr. fastholdes.
Budgettet blev herefter taget til efterretning med applaus til Else, og en bemærkning om at hun passer godt på pengene.
Punkt 6 Der var ingen indkomne forslag til bestyrelsen.
Punkt 7 1. Formand Anker blev genvalgt for en periode af 2 år.
2. bestyrelsesmedlem Kirsten Villefrance blev genvalgt for en periode af 2 år.
3. konstitueret bestyrelsesmedlem Bodil Gessø blev valgt for en 1-årig periode.
Punkt 8 Bestyrelsesmedlemmer Else Larsen, Bodil Gessø og Preben Smedegaard er på valg i lige år.
Punkt 9 1. Ole Bjerregaard blev valgt som suppleant for en 1 årig periode.
2. Søren Pind blev valgt som suppleant for en 1 årig periode.
Punkt 10 Revisor Winnie Møller blev genvalgt for en 2 års periode.
Jens Frederik Jensen blev for en 1 års periode.
Revisorsuppleant Bjarne Hermann blev valgt for en 1-årig periode.
Punkt 11 Per henvender sig til deltagerne for at fortælle, at der er stadig er pladser til det kommende 1. hjælps kursus torsdag den 28. marts fra kl. 9.00 til kl. 16.00. 
Anker og Kirsten har haft kontakt med Susanne fra Aktivitetscenteret Sophienlund og demenskoordinator Helle Nielsen vedrørende HSI’s engagement indenfor demensområdet. 
Hans har en forespørgsel fra Louiselund om demens og floorball.
Afslutning Anker takkede for det store fremmøde og for Lissys glimrende måde at gennemføre generalforsamlingen på.
Lissy ophævede mødet og takkede for input til bestyrelsen og god ro og orden.
Referent Kirsten, mødet begyndte kl. 14.00 og sluttede ca. kl. 15.30.
 
 
Underskrift: Lissy E. Lumbye
Hørsholm Senior Idræt | Hørsholm Hallen, Stadion Allé 5 | 2960 Rungsted Kyst | Tlf.: +4520746661 | kontakt@hsid.dk