Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet i HSI mandag den 4. marts 2019.
Til stede
 
Afbud
Anker Blauenfeldt, Preben Smedegaard, Bodil G. Hansen, Søren Pind, Else Larsen, Niels Møller og Kirsten Villefrance.
 
Ole Bjerregaard.
 
 1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
1.1 Afbud:
 
 1. Meddelelse fra formand, Næstformand, udvalg og andre.
2a. formanden – Ældrepolitik, Indbydelse, Michael Meyerheim/Billardkugler, osteoporose, ”gå fodbold”
2b. næstformanden - 
2c. webudvalget - Søren
2d. Uddannelsesudvalget - Bodil
2e. øvrige udvalg
2f. andre –
 
 1. Økonomisk status ved kassereren.
  1. Status gennemgang af regnskab og budget samt medlemsstatus.
 
 1. Sager til behandling.
  4a. Afspændingslokalet bag skøjtehallen /Preben
4b. Instruktørmødet /Preben
4c. Generalforsamlingen 2019
4x. åbent for tilføjelser
 
 1. HSR - orientering.
 
 1. Vagt ved mobiltelefonen: Else
 
 1. Næste møde: mandag d. 04. mar. 2019 kl: 13:00 på kontoret.
 
 1. Eventuelt.
 
Punkt 1
 
 
 
 
Anker bød velkommen til ovenstående bestyrelsesmødemøde.
Referatet fra bestyrelsesmødet den 5. februar 2019 blev godkendt med den rettelse, at under punkt 3 i referat fra instruktørmødet den 22. februar, skal kommunalbestyrelsens Økonomiudvalgsmøde rettes fra den 20. marts til den 7. marts.
Herefter skal det konfirmeres på byrådsmødet den 26. marts 2019.
 
Punkt 2 a. Anker fortalte om borgermødet omhandlende Hørsholm Kommunes ældrepolitik, som afholdes i Hørsholmhallen mandag den 18. marts 2019
kl. 18.30. Anker melder de bestyrelsesmedlemmer, som ikke allerede har tilmeldt sig, til.
Anker har modtaget en Gmail fra DGI Nordsjællands konsulent for ”Bevæg Dig For Livet”, Frederik T. Løwenstein.
Mailen indeholdt en pakke med forskellige tilbud til nye ”Gå fodbold” hold. Pris for dette tilbud beløber sig til 2.500 kr.
Der var i bestyrelsen enighed om, at se tiden an og Anker kontakter DGI.
Holdet skal starte op den 2. maj og John vil promovere tiltaget fra HSI.
 
b. Preben fortalte, at Hans Olsen, som tidligere har udnyttet de 3 store skabe i Hørsholmhallen, nu har observeret, at Floorball har taget dem Iburg.
Hans har indtil videre har accepteret dette, men skabene tilhører HSI.
Derfor er HSI’s forslag, at overdrage skabene til Hørsholmhallen mod en betaling på 1.000 kr. hvilket Preben vil tale Søren Strand om.
Preben har observeret, at der 2 onsdage ikke har været medlemmer i Billardlokalet, hvis dette fortsætter, vil holdet blive lukket.
 
Torsdag den 7. marts kl. 18.30 til kl. 21.30 vil årets lederpris blive overrakt hos Mercedes Benz på Ådalsvej 54. Anker deltager sammen med Hans.
Den 28. januar deltog flere badmintonspillere fra HSI i et seniorstævne i Slangerup med succes. Flere af spillerne var portrætteret i Frederiksborg Amts Avis ved den efterfølgende frokost.
 
c. Søren lægger et portræt af den nye instruktør for tirsdagscykelholdet, Judy Holm på HSI’s hjemmeside.
 
d. Bodil fortæller, at der ikke har været instruktører på kurser. Bodil har orienteret om DAI kurser til instruktørerne, men der er ingen interesse på nuværende tidspunkt.
 
Der var generalforsamling i Region Hovedstaden senioridræt under DAI den 27. februar 2019.
Den 27. april er der inspiration til udendørs aktiviteter i Glostrup Idrætshal.
 
Punkt 3
 
 
Else har ikke noget at oplyse fra månederne januar og februar 2019.
Der en nu kun 14 medlemmer, som skal have udsendt generalforsamlings- materialet pr. brev, hvilket Else tager sig af.
Den 5. marts sender Søren Pind mails ud til medlemmer med mailadresser.
Økonomien er god med p.t. 624 medlemmer.
Punkt 4 a. Preben synes instruktørmødet forløb godt, der er et problem, som Svend Humble nævnte på mødet, at volleyball og softtennis spiller tæt på hinanden, når softtennis bruger bane 4, men det løses hen ad vejen.
b. Anker: Generalforsamlingen i HSI den 21. marts 2019 skal planlægges nu:
Dirigenten, som i mange år har været Lissy Lumbye bliver spurgt og er hun forhindret vil Jens Frederik Jensen blive spurgt om han vil overtage den.
Anker havde udsendt: Hvem gør hvad i forbindelse med planlægningen af generalforsamlingen, blev drøftet, og der er sat navne på de forskellige poster.
Alle møder kl. 13.15 til opstilling af borde og stole.
Der bestilles bord på Rungsted Kro til kl. 18.00.
Valg af formand og 1 bestyrelsesmedlem for 2 år i ulige år.  
Formand Anker Blauenfeldt er villig til genvalg.
Bestyrelsesmedlem Kirsten Villefrance er villig til genvalg.
Konstitueret bestyrelsesmedlem Bodil Gessø er villig til valg og er herefter på valg på lige år.
Valg af kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år i lige år:
 Kasserer Else Larsen. Bestyrelsesmedlem Preben Smedegaard.
Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år. Konstitueret suppleant Ole Bjerregaard er villig til valg. Søren Pind er villig til genvalg.
 Valg af 1 revisor for 2 år og en suppleant for 1 år.
Revisor: Winnie Møller er villig til genvalg og er på valg på ulige år.
Konstitueret revisor Jens Frederik Jensen er villig til valg, herefter på valg på lige år.
Revisorsuppleant: Bjarne Hermann er villig til valg.
Niels Møller er for Hørsholm Senior Råd valgt til en periode af 4 år.
 
c. Anker havde til bestyrelsen pr. mail inden mødet udsendt en
”HVEM GØR HVAD”, som blev gennemgået og accepteret af alle. 
Ansvar og opgavefordelingen vil blive taget op på mødet kort efter generalforsamlingen.
 
Punkt 5
 
Niels orienterede om, at alle tiltag i Hørsholm Senior Råd kan læses af referater på linket HSR på Hørsholm Kommunes Hjemmeside.
Punkt 6  Vagten ved HSI’s mobiltelefon klarer Else!
Punkt 7
  
7. Næste møde i bestyrelsen afholdes Tirsdag den 2. april 2019 kl. 13.00
på HSI’s kontor.
 
Punkt 8
 
Preben nævner igen, at der er isposer i et skab på HSI’s kontor, hvorpå der står ISPOSER!!
   
Referent
Kirsten
Mødet begyndte kl. 13.00 og sluttede ca. kl. 15.
 
 
 
Hørsholm Senior Idræt | Hørsholm Hallen, Stadion Allé 5 | 2960 Rungsted Kyst | Tlf.: +4520746661 | kontakt@hsid.dk