Referat af bestyrelsesmøde i HSI d. 5/2-19
 
Til stede
 
 
Afbud
Anker Blauenfeldt, Preben Smedegaard, Else Larsen, Ole Bjerregaard, Søren Pind, Niels Møller, Bodil Gessø Hansen.
 
Kirsten Villefrance.
Punkt 0
 1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
 
 1. Meddelelse fra formand, Næstformand, udvalg og andre.
2a. formanden -
2b. næstformanden - 
2c. webudvalget - Søren
2d. Uddannelsesudvalget - Bodil
2e. øvrige udvalg
2f. andre –
 
 1. Økonomisk status ved kassereren.
  1. Status gennemgang af regnskab og budget samt medlemsstatus.
 
 1. Sager til behandling.
  4a. Afspændingslokalet bag skøjtehallen /Preben
4b. Instruktørmødet /Preben
4c. Generalforsamlingen 2019
4x. åbent for tilføjelser
 
 1. HSR - orientering.
 
 1. Vagt ved mobiltelefonen: Else
 
 1. Næste møde: mandag d. 04. mar. 2019 kl: 13:00 på kontoret.
 
 1. Eventuelt.
 
Punkt 1 Mht. referatet fra mødet den 08.01.19:
Bodil gør opmærksom på, at DGI kræver en lægeerklæring, når en kursist melder afbud mindre end en måned inden afholdelsen af kurset, for at man kan få pengene retur.
Det blev aftalt, at Else undersøger, hvem der skal betale for lægeerklæringen og Søren tilføjer foranstående på hjemmesiden.
 
Ang. pkt. 2f, så har Preben ikke haft en snak med et medlem fra Ådalsparken. Det er heller ikke aktuelt mere.
Referatet blev herefter godkendt.
 
Punkt 2 a. Anker fortæller at han har haft en henvendelse fra Michael Meierheim (TV2) om udlån af 3 billardkugler til en TV-udsendelse. Anker har beredvilligt udlånt kuglerne og fået en lille erkentlighed  herfor fra M.M.
Anker har fået en henvendelse fra Kristian L.fra volleyball ang. isposer. Holdet har desværre haft en deltager, der har pådraget sig et ankelbrud under en kamp.
Ispose-emnet vil blive taget op på det kommende instruktørmøde.
 
Anker havde en invitation med fra Thorkild Gruelund om afholdelse af et borgermøde ang.seniorpolitik, den 18.03.19, kl. 18-21 i Hørsholmhallen. Alle er velkomne.
 
b. Preben oplyser at svømmehallen dd. 05.02. er lukket pga. et uheld med opkast i bassinet.   Det har givet forstyrelser fra morgenstunden med aflysning af dagens svømmehold.
 
Lissy Lumbye er stadig vikar for svømmeholdene.
 
c. Søren har ikke noget nyt fra webudvalget.
 
d. Bodil har ikke noget nyt fra uddannelsesudvalget.
 
 
Punkt 3
 
Else oplyser at HSI-regnskabet 2018 er revideret af de to revisorer den 1.februar 2019.
Efter en gennemgang af regnskabet godkendte og underskrev bestyrelsen dette.
Alle roste det fine regnskab.
Foreningen har pt. 620 medlemmer incl. 6 æresmedlemmer.
 
Punkt 4 a. Det tilbagevendende problem med ”Det store mødelokale” (bl.a. til afspænding) bag skøjtehallen er med i en projektfase, der senere vil blive oplyst nærmere om, efter en mere fremskreden plan. På nuværende tidspunkt er det dog stadig rengøringen af lokalet, der er det helt store problem. Det virker som om, at rengøringen enten ikke foretages eller er meget sporadisk. Dette er meddelt til Idrætsparken Søren Strand og hans chef. NF og FM går videre med denne opgave.
 
b. Praktiske foranstaltninger i forbindelse med afholdelse af instruktørmødet den 22. februar blev drøftet.
 
c. Generalforsamlingen den 21. marts, hvor flere er på valg, blev omtalt.
 
Punkt 5 Niels fortalte, at den nye HSR-bestyrelse er ved at finde sit leje efter valget.
De holder møde igen den 21. februar.
 
Punkt 6 Else klarer stadig HSI´s  telefon.
 
Punkt 7 Næste bestyrelsesmøde: Mandag den 04. marts 2019 kl: 13 på kontoret.
 
Punkt 8 Intet under eventuelt.
 
Referent Bodil: mødet begyndte kl. 13.00 og sluttede  ca. kl: 14.30.
 
 
Hørsholm Senior Idræt | Hørsholm Hallen, Stadion Allé 5 | 2960 Rungsted Kyst | Tlf.: +4520746661 | kontakt@hsid.dk