Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet i HSI mandag den 5. marts 2018
Til stede
 
Afbud
Anker Blauenfeldt, Preben Smedegaard, Ole Bjerregaard, Else Larsen, Bodil G. Hansen, Søren Pind og Kirsten Villefrance.
Niels Møller.
Punkt 1 Bestyrelsesmødereferatet fra d. 6. februar 2018 blev tilrettet:
Punkt 2e: Bodil i stedet for Preben. Punkt 4c: Anker i stedet for Preben.
Punkt 3: Revisionsmødet blev holdt hos Else med revisorerne og Anker.
Punkt 7: Bestyrelsesmødet den 5. marts var mandag og ikke, som skrevet tirsdag.
 Punkt 2 a. Anker har haft kontakt med Niels Møller angående de ønskede el-cykler. Niels undersøger, om der skal udskiftes el-cykler hos kommunen. I så tilfælde kunne HSI måske komme i betragtning til at overtage et par af de renoverede cykler.
Niels vil endvidere undersøge, hvad grunden er til afslaget vedrørende opsætning af et  fastforankret træskab i hulningen i Hørsholmhallens materielafsnit samt hvorfor vi ikke kan se referatet fra Hørsholm Idrætsråds møde hvor vores ansøgning blev drøftet og afslået.
b. Preben: Som tidligere, blev der på instruktørmødet klaget over den manglende rengøring i flere af de lokaler, som HSI bruger, der er efterfølgende blevet fulgt op på disse punkter ved henvendelse til Søren Strand.
Det er en fejl, at Per Groth ikke blev inviteret til instruktørmødet, og han vil selvfølgelig blive husket til disse møder fremover. Per har allerede ansøgt om midler til instruktørudgiften hos Trygfonden til det kommende 1. hjælps-og hjertestarter kursus ultimo året.
Preben var den 1. november 2017 nede at kikke ved kontoret og har nu lavet en liste over, hvem der har haft adgang til ”vores” kontor, og der er tilsyneladende ingen uautoriserede, som har været i kontoret. Grunden til at de, som ikke har adgang står på listen, skyldes, at brikken er afleveret til en ny instruktør eller bestyrelsesmedlem.
Der er 38 nøgler i omløb, og 16 af disse skal sandsynligvis blot navneændres.
Anker kommer med et oplæg til, hvordan brikker og nøgler overdrages. Kirsten fik listerne til aktualitetsgennemgang.
c. Søren oplyser fra webudvalget, at det fungerer stille og roligt.
Anker orienterede om at Hørsholm kommune har startet et projekt/undersøgelse om fælles opdelt wifi i Idrætsparken. Michael Esmann vil give en status på projektet/undersøgelsen til Anker.
d. Bodil fortæller, at 4 instruktører: Susanne, Winnie, Elsebeth og Hans den 11.2. har været på et DAI-kursus i Puls uden løb og hop hos SNIK. Alle synes, det havde været godt, og 3 af instruktørerne vil gerne på et opfølgningskursus fredag den 9.3. i Tåstrup og dette blev bevilget.
HSI’s holdning til kurser er: at vi ønsker at sende instruktører på kursus i deres respektive områder. Tilmeldingsbeløbet må dog ikke overskride kr. 600 og der må ikke skrives under på efterfølgende udgifter forbundet hermed.
Der er ligeledes meget positive tilbagemeldinger fra DGI badminton instruktionen
den 1. marts, med 24 deltagere. Bodil har herefter talt med Torben, som var instruktør på kurset, om evt. at genoptage det i september 2018. Anker har ligeledes talt med instruktør Torben om dette.
 
Punkt 3 1. Else oplyste, at der ikke var mange problemer at nævne og kun få telefonopkald,
samt at regnskab, budget og medlemsstatus vil blive taget op på generalforsamlingen.
 
Punkt 4
 
a. Anker: der var tilfredshed med instruktørmødet generelt, men Anker har modtaget et brev fra Volleyball holdets instruktør Kristian Lauridsen, omhandlende, at han var ked af den bemærkning fra bestyrelsen om manglende oprydning og rengøring efter lån af kontoret, og at den var møntet på deres hold: De gjorde altid rent og ryddede op efter sig. I øvrigt var Kristian selv på ferie, og Mogens Porsvig deltog i mødet.
Anker har svaret Kristian, at det absolut ikke var møntet på deres hold, og at han var ked af misforståelsen.
b. Anker: Jørgen smed mangler bander til bordtennis - beløb af kr.3.300 - dette blev bevilget.
c. Ligeledes gennemgik vi oplæg til generalforsamlingen den 22. marts, som afholdes i VIP loungen i Skøjtehallen.
”Hvem der gør hvad” i forbindelse med generalforsamlingen blev lige ledes vendt.
Anker har sendt et link til indbydelsen til dirigenten Lissy Lumby.
d. Anker: spørger bestyrelsen om de, som er på valg 2018, er villige til genvalg,
og det er alle.
e. Bodil havde et input til årsberetningen vedrørendes uddannelsesudvalget:
Instruktørerne har været på 6 kurser i denne sæson, og en instruktør fra DGI har afholdt et badmintonkursus i Badmintonhallen for 24 interesserede.
Punkt 5 HSR: Der var intet nyt herfra, da Niels havde sendt afbud, men bemærkninger fra Niels under punkt 2a.
Punkt 6   Vagten ved HSI’s mobiltelefonen klarer Else!
Punkt 7
Punkt 8
Næste møde i bestyrelsen afholdes tirsdag den 3. april kl. 13.00 på HSI’s kontor.
Der var ingen bemærkninger under eventuelt.
Referent
Kirsten
Mødet begyndte kl. 11.00 og sluttede kl. 13.30.
 
Hørsholm Senior Idræt | Hørsholm Hallen, Stadion Allé 5 | 2960 Rungsted Kyst | Tlf.: +4520746661 | kontakt@hsid.dk