Referat af HSI-instruktørmøde på Selmersbo
 mandag den 28. august 2017
 
Der var 24 deltagere inkl.: Anker, Preben, Else, Ole, Søren og Bodil fra bestyrelsen og Niels fra Hørsholm Senior Råd.
 
Punkt 1 Preben bød velkommen til alle og specielt til den nye instruktør Winnie Møller og den nye formand, Anker Blauenfeldt, der kvitterede med at sige, at han er glad for at møde instruktørerne, takkede dem for deres indsats, for uden dem, ikke noget HSI.
 
Punkt 2 Kort præsentatiosrunde.
Punkt 3 Preben fortalte lidt om bestyrelsens arbejde: Behovet for nye og/eller større lokaler er ikke så nemt at løse og rekruttering af nye instruktører kan også være en svær opgave, men som regel løses disse pro-blemer hen ad vejen.
Et stort og tidskrævende problem er klubmodul. Noget er løst, men der er stadig løse ender, der skal kunne tilpasses vore behov/ønsker.
Bestyrelsen har besluttet, at medens et medlem KUN står på venteliste, skal der ikke betales kontingent.
Else berettede om manglende dankortoplysinger og betalingsrestancer, men alt ialt er det for nedadgående fra tidligere år.
Anker henstillede til instruktørerne, ikke at have ”skuffeventelister”, men at alle, der er på venteliste, bliver registreret i klubmodul.
Anker orienterede om, at bestyrelsen snarest vil udarbejde en strategi for kurser i HSI.
Ønsker om kurser skal stiles til Bodil, der er med i uddannelsesudvalget sammen med Anker.
 
Punkt 4 Jørgen A. inviterer altid potientelle bordtennisspillere til en prøvetid inden indmeldelse.
Preben: Alle nye interesserede pers. bliver henvist til holdlederen, der så henviser til kasseren for tilmeldning.
Lis Ø. og Etty H. havde et spørgsmål og en snak om, hvorfor man ikke kan være tilmeldt flere”små” hold (f.eks. yoga og afspænding) .
Hanne S. gjorde opmærksom på, at netop yoga og afspænding er af meget forskellig art, så hvorfor ikke?
Preben forklarede, at det netop  er fordi det er små hold. Vi må begrænse medlemmerne til, kun at være tilmeldt på et af holdene. F.eks.ville de samme 20 pers. kunne blokere for andre til disse hold.
Lizzy L. efterlyste svømmekortene.
Preben: De er på vej, de skrives den 04. sept.
Kirsten M. Og Lizzy L. udleverer selv svømmekortene til deres hold.
Else forklarede den omdelte oversigt over de ialt 34 hold i den nye HSI-sæson.
Lis Ø. Og Hans O. ønsker nye skabe i hallen. Der er iøvrigt forsvundet flere måtter fra de opbrudte eksisterende skabe. Desuden kræver det megen oprydning foran skabene, inden de er tilgængelige.
Preben vil kontakte Søren Strand for at få løst disse problemer.
Hans Olsen oplyste, at der er et nyt højtaleranlæg i hallen.
Anker gjorde opmærksom på, at den fysiske kontortid er ændret til en telefonordning, hvor bestyrelses-medlemmerne har telefonvagt på skift et kvartal ad gangen. Har man brug for noget på kontoret, aftales dette.
Hanne S. bad om en forklaring på, hvorfor man kun får eet vederlag, når man har to fortløbende hold.
Preben redegjorde for, at man får et og samme vederlag, ligegyldigt hvor mange medlemmer og hvor længe holdundervisningen varer på samme dag.
Hanne S. forespurgte, om man kan betale dobbelt kontingent, for så at kunne gå på 2 af de små hold.
Preben: Det kan ikke lade sig gøre, da HSI`s vision er, at alle uanset økonomisk status, skal kunne deltage på lige vilkår.
Svend H´s softtennishold har p.t. 19 tilmeldte medl. og der annonceres med, at der kan være 25, men han ønsker tilgangen stoppet, såfremt  der ikke kan blive flere baner til rådighed.
Jørgen A. oplyste, at der er ledige baner i rådhushallen.  Svend H. vil lade dette gå videre til holdet.
 
Punkt 5 Spise/kaffepause : Dejligt smørrebrød fra Sophielund.
Under eventuelt : Lis Ø. roste bestyrelsen for deres arbejde og især Else for kasserer-jobbet.
Niels M. henviste til seniorrådets hjemmeside ang. referat fra deres torsdagsmøder.
 
  Preben og Anker takkede alle for i dag og for et dejligt møde med instruktørerne.
Referent Bodil: Mødet begyndte kl. 11.30 og sluttede ca. kl. 13.30.
Evaluering Bestyrelsen mødtes kort efter mødet og var enige om, at det havde været et godt møde.
Næste bestyrelsesmøde er den 3. oktober kl. 13.00 på kontoret.
 
Hørsholm Senior Idræt | Hørsholm Hallen, Stadion Allé 5 | 2960 Rungsted Kyst | Tlf.: +4520746661 | kontakt@hsid.dk