Referat af generalforsamlingen i Hørsholm Senior Idræt mandag 20. marts 2017, Selmersbo
 
Til stede
 
 
Fra bestyrelsen :  John Borgstrøm, Preben Smedegaard, Else Larsen, Kirsten Villefrance, Søren Pind, Bodil Gessø Hansen, og Niels Møller (HSR).
Fraværende :  Ole Bjerregaard.
Fremmødte medlemmer :  51, inklusiv 7 bestyrelsesmedlemmer.
  John bød velkommen  med et vist vemod til sin sidste generalforsamling som formand.
Punkt 1 Lissy E. Lumbye blev valgt til dirigent og takkede for valget, fortalte  at hun som dirigent  har ”overlevet” to formænd, hun bad de medlemmer, der havde spørgsmål og kommentarer under de enkelte dagsordenspunkter, at præsentere sig.
Punkt 2 Hans Olsen og Jørn Knudsen blev valgt som stemmetællere.
Punkt 3 John læste formandsberetningen for 2016 op, som var sendt til medlemmerne inden generalforsamlingen. Han fortalte også at gennemsnitsalderen i HSI p.t. er72 ¾ år, tilsammen er vi 45.098 år. Han fortalte endvidere at antallet af medlemmer, der ikke har mailadresse, nu er nede på 5%, det er dem vi pakker kuverter til... endnu!!
Herefter takkede han de 620 medlemmer, 35 instruktører, de andre 7 bestyrelsesmedlemmer samt samarbejdspartnerne i Hørsholm kommune for et rigtig godt samarbejde.
John sluttede med at sige, at han har stor tiltro til, at HSI med en ny formand vil køre videre i samme ånd til gavn for de ældre i kommunen.
Formandsberetningen blev herefter taget til efterretning og godkendt med applaus.
Punkt 4 Else gennemgik det reviderede regnskab for 2016, der var fremsendt til medlemmerne inden generalforsamlingen. Hun orienterede om, at underskuddet på 41.000 kr skyldes en tiltrængt opgradering af kontoret med maling og ”nye” stole (købt i Røde Kors), varelageret af HSI-bluser er nedskrevet og der er indkøbt en ny PC og printer.
Spørgsmål
til regnskabet:
Hans Olsen efterlyste  udgiftsposten for det nye musikanlæg til Hørsholmhallen.
Svend Humble ville gerne vide, hvor i regnskabet det figurerer, hvad HSI har ydet af tilskud til udenbys turneringskampe. Else henviste til holdenes individuelle udgiftspos-ter i regnskabet. Det blev foreslået, at det kunne være en særskilt post under det enkelte hold i regnskabet fremover.
Preben gjorde opmærsom på, at der i HSI´s formålsparagraf  fremgår, at foreningens midler skal komme instruktører og medlemmer til gode og at det iøvrigt er åbent for alle medlemmer, om de vil deltage og søge tilskud til disse stævner.
Freddy Holgersen oplyste at deltagere fra mandag/onsdags badmintonshold  i denne sæson har fået 2 gange 1000,-; ialt kr. 2000,-.
Svend Humble mente, at det hurtigt kan accellerere og blive meget dyrere.
John bad om at lukke diskussionen og er sikker på, at bestyrelsen vil”holde øje” med, at det ikke er noget, der går over gevind.
Punkt 5 Else gennemgik og forklarede det forelagte budget for 2017.
Det årlige kontingent på 320 kr. bibeholdtes i næste sæson.
Regnskabet og budgettet blev herefter godkendt med applaus.
Punkt 6 Der var ingen indkomne forslag til bestyrelsen.
Punkt 7 Anker Blauenfeldt var eneste kandidat til den ledige formandspost. Han fortalte, at han har været formand i flere bestyrelser bl.a. for DGI´s firmaidrætsafd. med over 17000 medlemmer og 250 ledere, Hørsholm Badmintonklub m.fl.
Anker glæder sig til at arbejde i HSIs bestyrelse og blev valgt med applaus.
Punkt 8 & 9 Kirsten blev genvalgt for 2 år. Søren og Bodil blev genvalgt som suppleanter i 1 år. Alle tre med applaus.
Punkt 10 Winnie Møller blev valgt som ny revisor og Jens Frederik Jensen blev valgt som  revisor suppleant, begge med applaus.
Punkt 11 Under eventuelt  spørger Jørn Jørgensen angående tilskud til stævner o.a.:
Hvor kan man læse om det? og efterlyser hvilke kriterier man skal opfylde for at del-tage i sådanne stævner. JJ foreslår at mindst 2 bestyrelsesmedlemmer skal godkende evt. kriterier.
Preben foreslår, at man straks forkaster et sådant forslag, han læser herefter foreningens vedtægtspunkt ang. dette emne op.
Jørgen ”Smed” Andersen plejer at spørge Else inden en turnering i bordtennis og syntes  iøvrigt ikke, at vi skal gå i for små sko.
Jørn Knudsen har tillid til bestyrelsen og regner med, at den har kontrol med det.
Hans Olsen foreslog, at emnet bliver taget op ved næste instruktørmøde. Det tog Preben til efterretning, som en god ide.
Svend Humble foreslog, at nogen fra DGI kunne komme og undervise os og han syntes iøvrigt, at HSI bl.a. skulle gøre sæsonstarten mere festligt med f.eks.et glas vin.
Preben gjorde opmærksom på, at vi allerede  flere gange har haft instruktører fra DGI.
John henviste til de mange tiltag, vi har haft i årenes løb: de årlige HSI-fester, en  visionsdag og temadage med forsk. foredrag og 2 Les Lancierdage. Pga. dalende deltagelse (interesse) ophørte disse arrangementer, da arbejdet med dette er stort for bestyrelse og udvalg.
Torben Ellekær, tidl.softtennisholdleder, takkede John for den ildsjæl han er.
Anker Blauenfeldt syntes, det var en livlig generalforsamling med ideer der er værd at arbejde videre med. Alle forslag er velkomne, og opfordrede til at komme med idéerne  i løbet af året og mindede om, at man ikke kan vedtage noget under eventuelt.
Aslutning Lissy hævede mødet.
John takkede og opfordrede medlemmerne til at blive lidt og hygge sig med hinanden.
Preben tog ordet og takkede John for hans store indsats i HSI, fortalte også om hans ”karriere” som menigt medlem og overrakte et æresmedlemsbevis, en vingave, en buket blomster og en flaske whisky. Medlemmerne sluttede med stående applaus til John.
 
Referent: Bodil.  Mødet begyndte kl. 14.00 og sluttede ca kl. 15.00.
 
 
Underskrift: Lissy E. Lumbye.
 
Hørsholm Senior Idræt | Hørsholm Hallen, Stadion Allé 5 | 2960 Rungsted Kyst | Tlf.: 4576-1997
 
http://www.gominisite.dk/img/poweredbylogo/7DB36Deef9e9.gif
 
Hørsholm Senior Idræt | Hørsholm Hallen, Stadion Allé 5 | 2960 Rungsted Kyst | Tlf.: +4520746661 | kontakt@hsid.dk