Referat af HSI-instruktørmøde på Selmersbo
mandag den 20. februar 2017
Der var 26 deltagere inkl.: John, Preben, Else, Ole, Søren, og Bodil fra bestyrelsen og Niels fra Hørsholm Senior Råd. Afbud fra Kirsten.
Punkt 1
Preben bød velkommen til de fremmødte, lidt flere end der havde tilmeldt sig, men heldigvis var der mad nok til alle. Preben takkede instruktørerne for deres indsats, uden dem ...ikke noget HSI og mindede samtidig om, at vi mangler ildsjæle til svømning og yoga.
Ny instruktør i softtennis, Svend Humble blev budt velkommen.
HSI har pt. 604 medlemmer.
Punkt 2
En kort præsentationsrunde, hvor John benyttede lejligheden til, at takke instruktørerne for godt samarbejde igennem de 9 år, han har været formand.
Herefter blev der budt på smørrebrød, drikkevarer og kaffe.
Punkt 3
Preben orienterede kort om den aktuelle situation i HSI: 20-års fødselsdagen var en stor succes.
Tour de Hørsholm er slut pga. manglende tilslutning. 2 idrætsparkledere, Erik Jørgensen og Svend Erik Søgård er gået på pension, til at afløse dem er Søren Strand alene på posten.
Svømmeholdene har fået at vide, at de skal overholde sluttidspunktet. I den forløbne sæson har der været forvirring omkring svømmekortene og om hvem og hvor mange deltagere, der er på hvert hold. Det er en snak vi vil tage med svømmeinstruktøren inden næste sæson.
Den 5.april er der ikke gymnastik, da hallen er lånt ud til et sangstævne.
Preben sluttede orienteringen med at fortælle, at som udgangspunkt holder HSI-holdene fri i skolernes ferier. Ønsker man andet, må instruktørerne selv undersøge om lokalet er ledig.
Punkt 4
Ordet er frit : Hans spørger, om HSI er nedprioriteret i forhold til andre foreninger? F.eks. nu aflysning af gymnastik den 5.april. John orienterer om, at vi er underlagt folkeoplysningsloven, det er kommunen, der bestemmer, hvem de låner lokaler ud til. John vil sende mail ud til gymnastikholdet ang. 5.april.
Per fortæller, at der har været 2 kurser i 1.hjælp med positive tilbagemeldninger, det er hvert andet år, der er kurser via Trygfonden.
Else melder at økonomien er i orden og sender et skema rundt med en oversigt over alle holdene omhandlende antal tilmeldte, antal maxdeltagere, antal ledige pladser og antal på venteliste.
Else opfordrede instruktørerne, at gå deres hold igennem og se, om det stemmer med tallene på skemaet.
Niels delte en pjece ud om et 2 dages eftermiddagskursus i velfærdsteknologi, der finder sted på Louiselund den 29.og 30.marts.
Niels kunne også fortælle, at årets seniorudflugt bliver en sejltur på Furesøen i maj måned med efterfølgende frokost.
Karen ønsker bedre rengøring og foreslår registrering om, hvornår der sidst er gjort rent.
Lis har også et hjertesuk om oprydning og om håndværkere, der larmer under afspænding.
Der var lidt snak om temperaturen i Hørsholmhallen. Hans har oplevet 15gr C.
Preben orienterer at temperaturen er sat til 19-20gr.C i hallen.
Preben konkluderer, at han igen vil kontakte Søren Strand ang. rengøringsproblemer.
Frivilligcentret har bedt John om, at fomidle beskeden om et pilotprojekt omhandlende at nedbringe ensomhed blandt de svageste borgere. John sendte en pjece rundt.
Susanne spurgte om tilgang og rekruttering af instruktører. Preben siger, at vi alle skal have antennerne ude og John fortæller at Frivilligcentret har en liste over evt. potentielle instruktører.
Jørgen takkede for sit æresmedlemsskab han fik ved 20 årsdagen
og Lis takkede bestyrelsen for deres indsats i HSI.
Punkt 5
Preben sluttede mødet med en tak til de fremmødte og orienterede om,at der er generalforsamling den 20. marts og næste instruktørmøde den 28. august 2017.
Referent
Bodil; Mødet begyndte kl. 11.30 og sluttede ca. kl. 13.30.
Evaluering
Bestyrelsen mødtes kort efter mødet og var enige om, at det havde været et godt møde, og at der var enkelte ting, bestyrelsen skal følge op på.
Hørsholm Senior Idræt | Hørsholm Hallen, Stadion Allé 5 | 2960 Rungsted Kyst | Tlf.: +4520746661 | kontakt@hsid.dk