Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet i HSI tirsdag den 7. februar 2017
Til stede
 
afbud
Preben Smedegaard, Bodil G. Hansen, Søren Pind, Else Larsen, Ole Bjerregaard,
Niels Møller og Kirsten Villefrance.
John Borgstrøm.
Punkt 1 Bestyrelsesmødereferatet fra 14. december 2016 blev godkendt.
Punkt 2
 
a. Preben: Der bliver taget stilling til punktet vedrørende indstilling fra HSI til Hørsholm Kommunes lederpris på et senere møde! 
 
b. Kirsten kunne oplyse, at John har færdiggjort indlægget til Hemingway gruppen, og at han holder det på en dato i maj måned samme dag som Birgit, som er leder af Aktivitetscenteret Sophielund.
 
c. Preben: De to el-cykler, som Hørsholm Kommune stiller til rådighed for HSI, har brug for nye batterier. John har kontaktet kommunen, som har godkendt og bestiller disse hvorefter Viggo vil sørge for at de bliver indsat i cyklerne.
 
d. Preben: HSI’s generalforsamling afholdes mandag den 20. marts kl. 14.00 på Selmersbo.
John har skrevet formandsberetning og dagsorden og Else har haft møde med foreningens 2 revisorer, som har underskrevet regnskabet. På bestyrelsesmødet d.d. blev det desuden underskrevet af bestyrelsen.
Det blev aftalt at de it- løse vil få indkaldelsen sendt med post, og disse vil blive pakket efter instruktørmødet den 20. februar.
 
e. Søren har fået undervisning af John i manøvrering i vores økonomisystem Klub Modul og Else gav udtryk for, at hun meget gerne vil sættes yderligere ind i systemet.
 
f. Preben: Til instruktørmødet den 20. februar blev det aftalt at bestyrelsen møder 1 time før afholdelsen.
Preben har bestilt lokale og sørger for øl, vand og vin og Niels hjælper med udskænkningen.
Ole sørger for vin til instruktører, hjælpere og bestyrelse.
Kirsten har d.d. sendt indbydelse med dagsorden til instruktører, Per Groth og bestyrelsen. Den 2. februar sendte hun desuden en mail med oplysning om tid og sted for afholdelsen til samme.
Bodil bestiller smørrebrød hos Meny i Rungsted og Else afhenter dette og betaler samtidig regningen. Bodil køber småkager, servietter og mælk og skriver referatet, idet Kirsten har meldt afbud.
 
g.  Preben: Etty har givet udtryk for, at hun gerne vil have et større lokale til Ballroom fitness
og dans, og han har foreslået hende, at hun evt. kan bruge lokale 133 i Rådhushallen eller et nyt lokale, som vil være til rådighed efter renoveringen af ishockeyhallen.
 
h. Preben: Winnie har givet tilsagn om fra næste sæson at være fast instruktør i vandgymnastik onsdage, men ønsker at kunne bruge en stedfortræder, når hun er forhindret.
Søren Strand har takket for den overbragte julegave fra Hørsholm Senior Idræt.
Vi mangler instruktør til gigtgymnastik fra næste sæson og må gøre en indsats for at løse dette.
 
i: Søren Strand har meddelt HSI, at vores medlemmer i svømmehallen skal gå til omklædning senest kl. 12.15. Dette er sendt på mail til svømmerne med opfordring om, at overholde dette.
Søren Strand har aflyst Hørsholmhallen til vores brug onsdag den 5. april, grundet korstævne.
 
j: Hørsholm Senior Idræt har ikke og bruger normalt ikke hallerne i Skoleferierne.
 
 
k. Preben har haft kontakt med Judy Holm cykelhold C, og hun vil gerne være HSI’s kontakt til holdet, som cykler torsdage i sommerhalvåret. 
 
Punkt 3 Else omdelte og forklarede regnskab og budget for bestyrelsen og har, som omtalt i punkt 2d, haft møde med foreningens 2 revisorer, som har underskrevet regnskabet.
Bestyrelsen var enig om, at det var et flot regnskab, som samtidig siger at økonomien er god.
Punkt 4
 
Under dette punkt blev det diskuteret, om der skal betales kontingent, når man står på venteliste. Punktet bliver taget op på et møde i april.
 
Punkt 5 John modtager fortløbende referater fra HSR’s møder.   
Der vil en af de kommende dage blive udsendt en ny Seniorguide til 60+’ere.   
 
Punkt 6 Kontorvagterne i HSI (fra kl. 9.15 til kl. 10.00) den 8. februar: Bodil, den 22. februar: Else, den 1. marts: Ole.  
Punkt 7 Næste møde i bestyrelsen afholdes tirsdag den 7. marts kl. 13.00 på HSI’s kontor.
 
Punkt 8 Der var ingen punkter under eventuelt, men drøftelse af ovenfor nævnte punkter.
 
Referent Kirsten, mødet begyndte kl. 13.00  og sluttede kl.14.30.
 
 
Hørsholm Senior Idræt | Hørsholm Hallen, Stadion Allé 5 | 2960 Rungsted Kyst | Tlf.: +4520746661 | kontakt@hsid.dk