Referat af generalforsamling i Hørsholm Senior Idræt mandag den 14. marts 2016 på Selmersbo
 
Til stede
 
 
Fra bestyrelsen: John Borgstrøm, Preben Smedegaard, Gunhild Bjerregaard, Ole Bjerregaard, Kirsten Villefrance, Bodil Gessø Hansen, Else Larsen og Niels Møller (HSR).
Fremmødte medlemmer: 50, inklusiv 8 Bestyrelsesmedlemmer.
  John præsenterede sig, bød velkommen til de fremmødte og udtrykte glæde over, at så mange medlemmer var mødt op.
Punkt 1 Lissy E. Lumbye blev valgt som dirigent, takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt; hun bad desuden de medlemmer, som havde spørgsmål og kommentarer under de enkelte dagsordenspunkter, præsentere sig.
En indkommen fuldmagt blev afleveret til Lissy.
Punkt 2 Henry Clement og Hans Olsen blev valgt som stemmetællere.
Punkt 3 John oplæste formandsberetningen for 2015, som var fremsendt til medlemmerne inden generalforsamlingen. Herefter takkede han instruktører, udvalg, bestyrelse og medlemmer og samarbejdspartnere i Hørsholm kommune for et rigtig godt samarbejde. Han sluttede med at konstaterede, at det havde været et godt år for HSI med p.t. 604 medlemmer og et håb om, at 2016 skal blive lige så godt eller endnu bedre med eventuelle nye tiltag.
Et spørgsmål fra Kirsten Nielsson om ikke HSI kan benytte Fritidshuset til vores aktiviteter besvarede John med, at LOF og FOF benytter disse lokaler til deres aktiviteter.
Formandsberetningen blev herefter taget til efterretning med applaus.
Punkt 4 Gunhild gennemgik det reviderede regnskab for 2015 med kommentarer til enkelte punkter, som hun sammenlignede med budgettet. Regnskabet var fremsendt til medlemmerne og blev, efter ønske, desuden udleveret på dagen.
Spørgsmål
til regnskab
Jørgen Knudsen bemærkede, at der var brugt færre penge på uddannelsesbudgettet, som primært bliver brugt på instruktører. Dette blev besvaret med, at der ikke havde været brug for disse kurser grundet færre nye tiltag, og at HSI har holdt lav profil i sæsonen.
Et spørgsmål fra Hans Olsen om, hvor musik- og højtaleranlæg i Hørsholmhallen figurerer, blev besvaret med, at det først er anskaffet i januar 2016. Herefter udtrykte Hans stor tilfredshed med disse, ligesom flere medlemmer havde givet udtryk for at være glade for anlæggene.
En del af de budgetterede 20.000 kr. under fester/temadage er hensat til dækning af udgifter vedrørende HSI’s 20 års fødselsdagsreception.
Regnskabet blev herefter godkendt med applaus til Gunhild.
Punkt 5 Gunhild gennemgik og forklarede det forelagte budget for 2016.
Det årlige kontingent på 320 kr. bibeholdtes i næste sæson.
Budgettet blev herefter taget til efterretning med applaus til Gunhild.
Punkt 6 Der var ingen indkomne forslag til bestyrelsen.
Punkt 7 Else Larsen blev med applaus valgt til bestyrelsens kasserer for en periode på 2 år, idet Gunhild Bjerregaard ønskede at fratræde bestyrelsen.
Punkt 8 Preben Smedegaard og Ole Bjerregaard blev med applaus genvalgt til bestyrelsen for en periode på 2 år.
Punkt 9 Bodil Gessø Hansen blev genvalgt som suppleant for en 1 års periode.
Idet Else Larsen blev valgt til kasserer, blev bestyrelsens forslag: Søren Pind valgt som suppleant for en 1 årig periode, efter at han havde præsenteret sig. Begge med applaus.
Punkt 10 Revisor Jørgen Bak blev genvalgt for en 2 års periode.
Revisorsuppleant Winnie Møller blev genvalgt for en 1 års periode. Begge med applaus.
Punkt 11 Under eventuelt fortalte Kirsten om den reception, som HSI holder den 27. april 2016
kl. 11.00 i Hørsholmhallen i forbindelse med HSI’s 20 års jubilæum.
Hun opfordrede de fremmødte til at møde op på denne dag.
Svend Humble opfordrede bestyrelsen til at følge med i processen vedrørende Sygehusgrunden, og der var enighed om, at deltage i borgermøder om dette emne.
Ligeledes vil Niels fra HSR, i forbindelse med hans medlemskab af Hemingway gruppen, være opmærksom på, at ”hjemmeværnsgrunden”, som ligger i forbindelse med idrætsområdet, ville være en god placering af en idrætshal. HSI følger løbende udviklingen begge steder.
 
John takkede herefter Gunhild for hendes store indsats med bestyrelsesarbejdet i HSI og overrakte hende en opmærksomhed i denne anledning.
Gunhild udtrykte glæde over, at hun stadig er engageret i HSI, idet hun er en del af det udvalg, som arrangerer jubilæumsreceptionen.
Hørsholm Senior Idræt | Hørsholm Hallen, Stadion Allé 5 | 2960 Rungsted Kyst | Tlf.: +4520746661 | kontakt@hsid.dk