Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet i HSI tirsdag den 1. marts 2016
 
Til stede
Afbud
John Borgstrøm, Preben Smedegaard, Bodil G. Hansen, Ole Bjerregaard, Else Larsen,
Niels Møller og Kirsten Villefrance.
Gunhild Bjerregaard.
Punkt 1 Referatet fra bestyrelsesmødet den 2. februar 2016 blev godkendt.
Referatet fra instruktørmødet den 22. februar 2016 blev godkendt.
Punkt 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. John HSI har selv anskaffet og installeret køkkenet i kontoret, derfor ejer HSI disse ting.
Ved oprettelse af foreningen: HSI fik vi fra projektgruppen og Hørsholm kommune overdraget HSI’s logo.
b. John fortalte, at han er i gang med at færdiggøre foredraget, som han skal holde i Hemingway klubben, Kirsten deltager som back up og Else sørger for billeder til indsættelse i foredraget. Niels kunne, efter hans deltagelse i klubben d.d., fortælle, at vores foredrag nok først bliver aktuelt til efteråret, idet der allerede har meldt sig adskillige foredragsholdere.
c. John holder møde onsdag den 2. marts med Etty og Torben vedrørende Klubmodul.
Søndag den 6. marts kl. 13.00 vil han ligeledes holde møde med Else, Bodil og evt. Kirsten om dette. Begge møder holdes hos John, Højmose Vænge 19.
d. John holder ferie fra torsdag den 31. marts til torsdag den 14. april, Preben overtager i denne periode HSI’s telefon.
e. Else har modtaget en mail fra Klubmodul, hvor de informerer om hvilke oplysninger, de har brug for i forbindelse med deres eventuelle overtagelse af vores nuværende hjemmeside.
Bestyrelsen fik en kopi af denne mail til orientering, og vi besluttede, at tage det op til et kommende bestyrelsesmøde, eventuelt først efter afholdt generalforsamling.
f. Ole fortalte, at han og Preben har besigtiget Basket klubbens lokaler, som skal bruges til afholdelse af HSI’s 20 års fødselsdag. Der er allerede indsat en del stole og bænke i rummet.
Det nedsatte udvalg holdt, i forbindelse med denne dag, et møde efter bestyrelsesmødet, hvor forskellige detaljer blev besluttet med hensyn til tidsplan, indkøb af varer til de fremmødte gæster, ligesom presseomtale, diplomer, blomster med mere blev gennemgået.
g. Preben har talt med Idrætsparkens folk, som oplyser at HSI’s kontor forventes færdigt og rengjort i uge 10.
h. Preben har talt med Svend Erik Søgaard, som har lovet tage sig af reparation af badminton nettene i Hørsholmhallen. Både han og Søren Strand følger rengøringen i hallerne tæt.
i. Preben mindede os om at Sonja, som er hjælpeinstruktør på et ganghold, på instruktørmødet havde spurgt om disse fik halv godtgørelse, vi beder Gunhild undersøge om Sonja har modtaget denne godtgørelse.
j. Bodil tager kontakt til DGI for at undersøge, om et par af deres instruktører vil komme og instruere HSI’s badmintonspillere eventuelt på en tirsdag, hvor vi så kan samle alle de interesserede spillere.
k. Et forventet spørgsmål, som vil blive fremført til generalforsamlingen om antal medlemmer på de enkelte hold, vil blive besvaret at Preben.
l. På næste bestyrelsesmøde vil spørgsmålet om restlageret af klubdragter blive behandlet.
Punkt 3 Gunhild havde sendt afbud til mødet, så derfor intet under dette punkt.
Punkt 4 a. Et ”hvem gør hvad” skema vedrørende generalforsamlingen den 14. marts blev gennemgået, og der blev sat navne på de forskellige opgaver. Bestyrelsen møder på dagen kl. 13.15.
b. Ole tager kontakt til Rungsted Kro for at høre, om vi kan holde vores middag med de nye og afgåede bestyrelsesmedlemmer hos dem den 14. marts kl. 18.00.
Punkt 5 Niels har sendt en mail på vegne af HSR til Nadja Hageskov, Hørsholm kommune, hvor han blandt andet påpeger den manglende rengøring især i de små lokaler. Han opfordrer Nadja til at kontakte idrætslederne for at bede dem om at forlade lokalerne i ordentlig stand.
SR er desuden ved at forberede 3 foredrag til afholdelse i Lille Trommen.
Punkt 6 Kontorvagterne i HSI onsdagene den 2.-9.-16.-og 30 marts: klares af Else og John (på telefon).
Punkt 7 Næste møde i bestyrelsen er: mandag den 14. marts efter generalforsamlingen, desuden
er der Tirsdag Den 5. april kl. 12.00 bestyrelsesmøde hos Kirsten, Kirstineparken 38.
Referent Kirsten, mødet begyndte kl. 13.00 hos Niels og sluttede kl. 14.30.
 
 
Hørsholm Senior Idræt | Hørsholm Hallen, Stadion Allé 5 | 2960 Rungsted Kyst | Tlf.: +4520746661 | kontakt@hsid.dk