Referat af instruktørmøde i HSI mandag den 22. februar 2016
Der var 36 deltagere inkl.: John, Preben, Ole, Else, Bodil og Kirsten fra bestyrelsen og Niels fra Hørsholm Senior Råd.  Afbud fra Gunhild.
 
Punkt 1 Preben bød de 29 instruktører og 7 bestyrelsesmedlemmer hjertelig velkomne til sæsonens andet instruktørmøde. Det er dejligt at så mange er mødt op. Mødet blev afholdt på Selmersbo med en orientering fra bestyrelse til instruktører og mulighed for at tage emner op til drøftelse.  
Preben takkede instruktørerne for den fleksibilitet, de har udvist i forbindelse med rokering af flere hold, og de problemer, der var opstået, mens vi ikke kunne og stadig ikke kan bruge vores kontor i Hørsholmhallen.
Et nyt begynder dansehold i Kokkedal Kirke onsdage fra kl. 15 til kl. 16 er startet med Etty som instruktør, og Nina Sverdlin er begyndt som instruktør på et vandrehold mandage fra kl. 10 til kl. 12, begge hold med stor deltagelse. Preben opfordrede herefter de fremmødte til at forsyne sig med drikkevarer.
Punkt 2 Preben indledte herefter en præsentationsrunde, hvorefter HSI bød de fremmødte på et par stykker smørrebrød med tilhørende drikkevarer og kaffe med småkager. Under frokosten var der livlig debat om HSI og rigtig god stemning.
Punkt 3 Preben informerede under det aktuelle bestyrelsesarbejde bl.a. om, at vores kontortid onsdage fra
kl. 9.30 til kl. 10.00 stadig bliver betjent af Else i Badmintonhallen og John på HSI’s telefon.
Vores månedlige bestyrelsesmøder er i denne periode blevet afholdt privat hos bestyrelsesmedlemmer.
Preben, Bodil og Else har deltaget i et badmintonkursus arrangeret af DGI for at undersøge, om det er noget vores medlemmer kan have fornøjelse af.
Bestyrelsen har revideret HSI´s forretningsgange med bilag og specielt punkt 4 kommer til at berøre instruktørerne. Dette punkt vil John nu orientere om:
Bestyrelsen har truffet en beslutning om, at et hold i HSI skal have en størrelse på ikke mindre end 8 personer, for at vi kan oprette dette, idet en instruktør koster HSI 2.500 kr. pr. år. Er antallet af personer mindre end dette, kan det godt fungere, men i dette tilfælde udbetales der ikke vederlag til en instruktør før holdet har de nævnte 8 personer. Spørgsmål hertil:
Hans O: Kan de store hold ikke støtte de små hold? Karen A: Kan man ikke lave et gennemsnit?  Hvortil John svarer, at det er en bestyrelsesbeslutning, at der skal være mindst 8 deltagere på holdet.
John oplyste desuden til dette punkt, at instruktørerne for få år siden alle var frivillige uden vederlag, men at bestyrelsen på et tidspunkt besluttede, at tilgodese instruktørerne med først 1.000 kr. i vederlag, senere er dette hævet til 1.500 kr.
Preben: Vedrørende Hørsholmhallens ombygning har vi flyttet rundt på en del hold, og alle disse hold har været positive i denne forbindelse.
Varmeproblemerne i Rådhushallen er ved at blive løst, men vi må stadig presse på for at få dette løst.
Fremover vil det ikke være Idrætsparkens men Hørsholm Kommunes opgave at løse dette.
Preben informerede om HSI’s generalforsamling, som afholdes mandag den 14. marts på Selmersbo.
Indkaldelsen hertil vil snarest blive udsendt på mail og med post til de, som ikke har mailadresse.
 
Punkt 4 Kirsten fortalte, at HSI i år har 20 års fødselsdag. Denne fejres ved en reception onsdag den 27. april kl. 11.00 i  Basket klubbens nye lokaler i Hørsholmhallen.
Ved receptionen vil tidligere borgmester Hanne Falkensteen, som var med i opstarten af foreningen, deltage, ligesom borgmester Morten Slotved har givet tilsagn om at deltage, begge med et par ord til HSI. Der vil være forskellige former for underholdning og selvfølgelig lidt til halsen og ganen.
Invitation vil blive udsendt til samtlige medlemmer og Ugebladet vil forhåbentlig lave et indlæg om fødselsdagen og receptionen. Else følger op på dette.
Punkt 5 Viggo: Er det en ide at lave HSI’s logo om til: ”Sjov sport sammen”? John: Logoet er lavet af projektleder gruppen i forbindelse med opstarten af HSI, hvorefter vi søgte kommunen om det overtog Logoet. En eventuel ændring skal tages op på en generalforsamling.
Torben gjorde opmærksom på at badmintonnettene i Hørsholmhallen skal repareres, og Preben følger op på dette.
Per oplyste, at han i efterårer 2016 til HSI vil formidle 2 grundkurser i 1. hjælps/hjertestarter kurser af 7 timers varighed og 3 genopfølgningskurser af 3 timers varighed.  Der blev sendt en liste rundt hvorpå interesserede kunne skrive sig, og der var stor interesse for disse kurser.
Hanne H.: Rengøring i lokalerne bag ishockeyhallen er et stort problem, og dette blev efterfulgt af, at den generelle rengøring i hallerne ikke lever op til vores forventninger: Vi følger op på dette og Niels vil overbringe budskabet for Skole- og kulturudvalget. Mens opgaven med rengøring tidligere har ligget hos Idrætsparken, er denne nu overtaget af Hørsholm Kommune.
Et spørgsmål fra Jørgen ”smed” blev besvaret med, at både softtennis og bordtennis spiller i maj måned i Rådhushallen.
Hanne S fortsætter permanent i Rådhushallen med sine yogahold. Etty har problemer med at finde rundt i Hjemmeside/Klubmodul. John lover at hjælpe Etty.
Bjarne H. opfordrede til at få flere gode badmintonspillere i Badmintonhallen tirsdage
Fra kl. 10- kl. 12.    
 
  Preben sluttede mødet med at sige tak til de mange fremmødte for et rigtig godt møde og en positiv holdning til at løse opgaverne med halproblemerne.
Uden jer instruktører var der ikke noget HSI.
Herefter var der livlig snak om alt hvad der foregår og kommer til at foregå resten af sæsonen i HSI.
Referent Kirsten. Mødet begyndte kl. 11.30 og sluttede ca. kl. 14.00.
Evaluering Bestyrelsen mødtes kort efter mødet og var enige om, at det havde været et godt møde, som havde berørt flere områder, som dels fungerede godt, men at der også var ting bestyrelsen skal følge op på.
Hørsholm Senior Idræt | Hørsholm Hallen, Stadion Allé 5 | 2960 Rungsted Kyst | Tlf.: +4520746661 | kontakt@hsid.dk