Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet i HSI torsdag d. 3. december 2015
 
 
Til stede
 
John Borgstrøm, Preben Smedegaard, Gunhild Bjerregaard, Bodil G. Hansen,
Ole Bjerregaard, Else Larsen, Niels Møller og Kirsten Villefrance.
Punkt 1 Referatet fra bestyrelsesmødet den 5. november 2015 blev godkendt.
Punkt 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. Kirsten fortalte om mødet med Frivilligcenteret, som hun og John deltog i den 27.nov. Mødet gik først og fremmest ud på at orientere hinanden om, hvordan vi hver især kan drage nytte af hinandens kompetencer. Eksempelvis har frivilligcenteret været behjælpelige med at trykke HSI’s aktivitetsfoldere og John har modsat sendt en del af Frivilligcenterets arrangementer ud til HSI’s medlemmer.
b. Preben orienterede om et fyraftensmøde som han sammen med 4 instruktører havde afholdt mandag den 30. november vedrørende status på Hørsholmhallens renovering.
Status på dette er, at udsigterne til at vi kan få de sidste aktiviteter tilbage til hallen må vente til januar evt. først til februar måned. Den 21. til den 23. december vil hallen være uden strøm.
De primære problemer med hallen er gulvet og afmærkningen til de forskellige former for boldspil m.m., som p.t. ikke er optimale og derfor skal laves om.
Der bliver etableret et motionsrum på 60 kvadratmeter med forskellige redskaber og John har som et forslag tilkendegivet at HSI er interesserede i, at vi kan bruge det tirsdag og torsdag formiddage. Marianne Windelin har, hvis det bliver aktuelt, tilbudt at hjælpe med instruktion de første par gange af de medlemmer, der gerne vil benytte sig af tilbuddet.
Af forskellige årsager er der store problemer med opbevaring af HSI’s materialer til brug for de forskellige idrætsgrene og ligeledes hvordan disse kan bringes til hallerne. Eksempelvis skal materialet til bordtennis og volleyball transporteres op fra kælderen.
En løsning på dette er blevet, at Soft tennis om torsdagen, samme tider som nu, flyttes til Hørsholmhallen når den er færdig. Bordtennis torsdage fra kl. 9.30 til kl. 12.00 flyttes derfor fra Hørsholmhallen, når den er færdig, til Rådhushallen.
c. Preben har og har haft meget kontakt med personalet i idrætsparken dette år, og vil derfor overrække dem en opmærksomhed i forbindelse med julen/nytåret.
d. Ragnhild, som igennem en årrække har været svømmeinstruktør på svømmeholdene, holder op med udgangen af 2015. Preben vil derfor kontakte hende og Kirsten for at høre, om de fra et af deres hold kan anbefale en person, som gerne vil overtage Ragnhilds hold.
e. Preben gjorde opmærksom på, at vi på et tidligere bestyrelsesmøde havde drøftet nødvendigheden af at lave en opdatering med eventuelle rettelser i vores vedtægter og forretningsorden. Det blev besluttet at vi senest i januar måned skal finde en dato for dette.
Punkt 3 Gunhild fortalte at økonomien i HSI er god.
Punkt 4 a. John: Et forslag fra DGI vedrørende deltagelse i et udviklingsforløb med et emne som eksempelvis: ”Skab en succesfuld forening” er ikke relevant for HSI på nuværende tidspunkt. Forløbet er på omkring 6 måneder og HSI er p.t. en meget succesfuld forening..
Punkt 5 Niels fortalte og viste os en folder, som HSR har udarbejdet, og som fortæller om deres arbejde, folderen har Frivilligcenteret trykket for dem. Niels fortalte ligeledes om Hemingway gruppen, som er en gruppe nedsat af Frivilligcenteret og kun består af mænd. Gruppen har ca. 100 medlemmer og haft flere gode foredragsholdere. John får desuden referaterne fra HSR.
HSR er p.t. ved at udarbejde Seniorinformation for 2016, som skal omdeles til 6.000 borgere.
Punkt 6 Vagterne på HSI’s kontor onsdagene den 9. og 16. dec. og 6. jan.: klarer Else.
Punkt 7 Næste møde i bestyrelsen er: torsdag 14. januar kl. 13.00 hos Bodil, Georginevej 12.
Punkt 8 John fik under dette punkt oplyst, at Ole, Preben, Bodil og Else genopstiller ved generalforsamlingen i 2016, mens Gunhild har valgt at træde ud af bestyrelsen.
Preben undersøger mulighederne for at afholde instruktørmøde i uge 5 og generalforsamling i uge 11 på Selmersbo.
Der blev nedsat en gruppe bestående af Bodil, Gunhild og Kirsten til at afholde et festligt arrangement i forbindelse med den årlige generalforsamling.
Referent Kirsten, mødet begyndte kl. 13.00 hos Else grundet ombygning af hallen og sluttede kl.15.
Hørsholm Senior Idræt | Hørsholm Hallen, Stadion Allé 5 | 2960 Rungsted Kyst | Tlf.: +4520746661 | kontakt@hsid.dk