Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet i HSI torsdag d. 9. april 2015
 
 
 
Til stede
 
Afbud
John Borgstrøm, Preben Smedegaard, Gunhild Bjerregaard, Else Larsen, Bodil G. Hansen, Kirsten Villefrance, og Niels Møller.
Ole Bjerregaard.
Punkt 1 Referatet fra bestyrelsesmødet den 5. marts 2015 blev godkendt.
Punkt 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
John bød velkommen, specielt til Bodil, som er nyvalgt suppleant til bestyrelsen, og som primært har fået til opgave, indtil videre sammen med John, at have kontakterne til DGI og kurser udbudt derfra.
a. Herefter konstituerede bestyrelsen sig og et specielt referat herfra er medsendt.
b. John fortalte, at det af DGI foreslåede kursus i Gotved gymnastik til afholdelse i HSI’s lokaler i stedet er blevet afholdt i Hillerød og at et nyt kursus samme sted afholdes den 3. oktober, hvor interesserede instruktører i HSI har mulighed for at tilmelde sig. John orienterer instruktørerne.
c. Kirsten har sendt referatet fra generalforsamlingen til Lissy, som efter hendes godkendelse og underskrift, bliver lagt ind på HSI’s hjemmeside sammen med formandsberetningen.
Dette er ligeledes ophængt i udhængsskabet i Hørsholmhallen.
Gunhild sørger for at Lissy modtager en erkendtlighed fra HSI for hendes arbejde som dirigent for generalforsamlingen.
d. Preben fortalte, at der kommer et overslag fra Jeff over, hvor meget det koster at udskifte klædet til billardbordet.
e. Preben har ansøgt Idrætsparken om et ”hegn” til afskærmning af bordtennisbordene og følger op på problemerne med burene til opbevaring af de ting som tilhører HSI.
f. Else: Gymnastikken i Rådhushallen tirsdage vil næste sæson blive fra kl. 10.00 til kl. 11.30 og hun retter det på hjemmesiden og i den nye aktivitetsfolder.
Der udtrykkes stor tilfredshed med denne gymnastik, som p.t. har ca. 60 tilmeldte.
g. Niels har overværet gymnastikken i Hørsholmhallen onsdag den 8. april og havde et forslag om, at der bliver taget nogle billeder herfra til brug for hjemmesiden og andre aktuelle steder. Denne onsdag var deltagerantallet ca. 130.
h. Preben fortalte, at han havde bestilt Selmersbo til afholdelse af instruktørmøde mandag den 24. august fra kl. 12.00.
Punkt 3 Gunhild fortalte, at økonomien stadig er god og stabil.
Punkt 4 Det blev besluttet, at afholde en sæsonafslutning for bestyrelsen. Niels stilledes sig til rådighed med at ”åbne” sit og Winnies hjem til dette arrangement og finder ud af traktementet.
Datoen for dette vil være mandag den 8. juni kl. 13.00.
Punkt 5 Niels: Der er møde i Tour de Hørsholm udvalget tirsdag den 14. april.
Overskuddet fra sidste års arrangement vil blive brugt til forskellige udgifter i denne forbindelse. Ansøgninger om tilskud til diverse effekter, deriblandt de gule T-shirts, er sendt til Hørsholm Kommune.
John, Gunhild, Preben, Else og undertegnede har givet tilsagn om at deltage som vagter m.m.
Punkt 6 Vagter på HSI’s kontor onsdage:
Den 15. april: Kirsten og Bodil
Den 22. april: Else
Den 29. april: Gunhild
Punkt 7 Næste møde i bestyrelsen er: torsdag den 6. august kl. 13.00 på HSI’s kontor, eller efter behov i løbet af sommeren.
Punkt 8 Der ligger isposer på kontoret, som kan afhentes senest onsdag den 29. april.
Vi diskuterede under eventuelt ligeledes betaling af udlæg til gebyrer ved stævnedeltagelse.
Referent Kirsten, mødet begyndte kl. 13.30 efter det konstituerede møde og sluttede kl. 15.00.
 
 
Hørsholm Senior Idræt | Hørsholm Hallen, Stadion Allé 5 | 2960 Rungsted Kyst | Tlf.: +4520746661 | kontakt@hsid.dk