Referat af generalforsamling i Hørsholm Senior Idræt torsdag den 19. marts 2015 på Selmersbo
 
Til stede
 
Afbud
Fra bestyrelsen: John Borgstrøm, Preben Smedegaard, Gunhild Bjerregaard, Ole Bjerregaard, Kirsten Villefrance, Anne-Marie Andersen og Niels Møller (HSR).
Else Larsen.
Fremmødte medlemmer: 45 ex cl. Bestyrelsesmedlemmer.
  John bød velkommen til de fremmødte på en dejlig solskinsdag og udtrykte glæde over, at så mange medlemmer var mødt op.
Punkt 1 Lissy E. Lumbye blev valgt som dirigent, takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt; hun bad desuden de medlemmer, som havde spørgsmål og kommentarer under de enkelte dagsordenspunkter, præsentere sig.
Punkt 2 Torben Ellekjær og Hans Olsen blev valgt som stemmetællere.
Torben Ellekjær bemærkede, at indkaldelsen til generalforsamlingen ikke bør udsendes i farver, idet der da kan være sætninger, som ikke kommer med når materialet udskrives.
Punkt 3 John oplæste formandsberetningen for 2014 som var fremsendt til medlemmerne før generalforsamlingen. Herefter takkede han instruktører, udvalg, bestyrelse og samarbejdspartnere i Hørsholm kommune for et rigtig godt samarbejde og sluttede med at konstaterede, at det havde været et godt år for HSI med p.t. 602 medlemmer.
Ved udgangen af 2014: 598 medlemmer og ved udgangen af 2013: 535 medlemmer.
Formandsberetningen blev herefter taget til efterretning med applaus.
Punkt 4 Gunhild gennemgik det reviderede regnskab for 2014 med kommentarer til enkelte punkter, som hun sammenlignede med budgettet. Regnskabet var fremsendt til medlemmerne og blev, efter ønske, desuden udleveret på dagen.
Gunhild udtrykker desuden stor tilfredshed med økonomisystemet: Klubmodul.
Spørgsmål
til regnskab
Et spørgsmål fra Hans Olsen vedrørende stigning i telefonpenge, blev besvaret med, at det fremkommer grundet investering i en ny telefon til formanden til brug for HSI.
Regnskabet der viste et underskud på 19.409 kr. blev herefter godkendt med applaus til Gunhild.
Punkt 5 Gunhild gennemgik og forklarede det forelagte budget for 2015 med en bemærkning om, at beløbet til instruktørerne er forhøjet grundet ansættelse af flere instruktører.
HSI har en fin økonomi og at det årlige kontingent på 320 kr. fastholdes, idet der p.t. er en god egenkapital.
Budgettet blev herefter taget til efterretning med applaus til Gunhild.
Punkt 6 Der var ingen indkomne forslag til bestyrelsen.
Punkt 7 John Borgstrøm blev med applaus genvalgt til bestyrelsens formand for en periode på 2 år.
Punkt 8 Kirsten Villefrance blev med applaus genvalgt til bestyrelsen for en periode på 2 år.
Punkt 9 Else Larsen blev genvalgt som suppleant for en 1 års periode, efter at Preben Smedegaard havde afleveret en bekræftelse fra Else om, at hun var villig til genvalg, idet hun ikke var til stede ved generalforsamlingen.
Anne-Marie Andersen ønskede at udtræde af bestyrelsen, og Bodil Gessø Hansen blev, efter en tale om sin motivation for at indgå i bestyrelsen igen, valgt som suppleant for en 1 års periode. Begge blev valgt med applaus.
Punkt 10 Revisor Jørgen Christiansen blev genvalgt for en 2 års periode.
Revisorsuppleant Winnie Møller blev genvalgt for en 1 års periode. Begge med applaus.
Punkt 11 Under eventuelt bemærkede Jørgen Andersen, at der ikke var afsat penge i budgettet til indkøb af stålbure til brug for bordtennisholdene i Rådhushallen.
Preben forklarede dertil, at vi har forstærket de bure der allerede eksisterer og at der vil blive set yderligere på problemet, som kommunen ikke vil finansiere.
Torben Ellekjær vil gerne have en større hængelås til disse skabe og indkøber dem selv.
Hans Olsen efterspørger isposer til Rådhushallen og der bliver ”taget hånd” om dette.
Niels Møller fortalte, at der på et møde i Hørsholm Senior Råd var behandlet det årlige Tour de Hørsholm arrangement. Skolerne i Hørsholm vil også bliver involverede for at få flere børn med forældre til at deltage i løbet, som finder sted søndag den 21. juni og som sidste år havde 150 deltagere.
Desuden kunne Niels fortælle, at der på et Social- og seniorudvalgsmødevar et forslag om eventuelt at nedlægge Selmersbo. Dette vil kunne læses på HSR hjemmeside lørdag den 21. marts.
Der bliver en officiel indvielse af Sophielunds tilbygninger i september 2015.
John fortalte, at vi i bestyrelsen har afholdt 2 pakkedage med materiale fra HSI til udsendelse til de nu kun 60 af vores medemmer, som ikke har mailadresser.
John Nilsson ville høre, om vi i HSI havde set en effekt af de 1. hjælps/hjertestarter kurser som var afholdt. Flere af hjertestartere er nu installerede udendørs og Trygfonden finansierer stadig en del af kurserne.
John takkede herefter Anne-Marie Andersen, og overrakte desuden hende en opmærksomhed fra HSI for hendes store indsats med bestyrelsesarbejdet i HSI.
Afslutning Lissy hævede mødet og takkede for input til bestyrelsen og for god ro og orden.
Herefter sagde John tak til Lissy, som igen havde ført generalforsamlingen fint igennem.
Til de fremmødte opfordrede John medlemmerne til at blive og hygge sig lidt.
Der var under hele generalforsamlingen og den efterfølgende times tid en rigtig god stemning blandt bestyrelse og de fremmødte medlemmer.
Referent Kirsten, mødet begyndte kl. 14.00 og sluttede ca. kl. 16.
 
 
 
Hørsholm Senior Idræt | Hørsholm Hallen, Stadion Allé 5 | 2960 Rungsted Kyst | Tlf.: +4520746661 | kontakt@hsid.dk