Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet i HSI tirsdag d. 9. december 2014
 
 
Til stede
 
John Borgstrøm, Preben Smedegaard, Else Larsen, Kirsten Villefrance, Gunhild Bjerregaard, Ole Bjerregaard, Anne-Marie Andersen og Niels Møller.
Punkt 1 Referatet fra bestyrelsesmødet den 6. november 2014 blev godkendt.
Punkt 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
John begyndte med at takke Else for at holde årets sidste bestyrelsesmøde i hendes hjem.
a. Ole tager kontakt til Svend Erik Søgaard i forbindelse med en eventuel udskiftning af HSI’s 2 køleskabe, hvilket kan blive aktuelt grundet spare foranstaltninger i idrætsparken.
b. Else har lagt det nye badmintonhold og billardhold ind på HSI’s Hjemmeside, hun mangler
Mailadresser og telefon nr. på instruktørerne, disse vil John lægge ind på Klub Modul, når han har modtaget dem. Grundet disse ændringer skal der snarest laves en ny aktivitetsfolder.
Ændringerne skal ligeledes sendes til Mogens Grand, som tilretter Senior Information, der udgives af Hørsholm Seniorråd. John og Else følger op på dette.
c. Preben har besøgt vandreholdet, som Bente Svensson leder tirsdage fra kl. 10 til kl. 12, med henblik på eventuelt at niveau dele dette, men synes ikke der er grundlag herfor.
Der var ca. 20 fremmødte vandrer denne tirsdag.
d. Preben har haft kontakt med Hans Stavnsager fra ”Center for frivilligt socialt arbejde” for at undersøge, om det er lovligt at starte et dansehold op i HSI regi og fik det svar, at der ikke er noget til hinder herfor.
Ifølge formand for menighedsrådet i Kokkedal Kirke, Kirsten Trane vil de gerne stille et egnet lokale til vores rådighed i forbindelse med kirken.
Danselærerinde Etty Holgersen har givet tilsagn om at undervise i standard danse onsdag eftermiddage eventelt fra kl. 14 til kl. 15, dog undtaget hver 5. onsdag, hvor kirken selv skal bruge lokalet. Der mangler kun en besked fra Kirketjener Janus Mathiasen, for at dette kan gennemføres. John vil herefter rundsende en mail til alle HSI’s medlemmer om dette, med en eventuel begyndelse i januar 2015.
e. John stillede bestyrelsen spørgsmålet, hvem der ønsker genvalg til sæson 2015/2016:
Dette gør John, Else og Kirsten.
Niels Møller er af Hørsholm Seniorråd igen ud peget til at være deres repræsentant i HSI.
Punkt 3 Gunhild fortalte, at HSI d.d. har et medlemsantal på 594. 
Økonomien er god med et overskud på kr. 4.558, grundet flere nye medlemmer end budgetteret. Gunhild bad desuden om at eventuelle udlæg, som skal betales af HSI, skal afleveres til hende så hurtigt som muligt, så der ikke bliver ”gamle” ikke betalte udlæg.
Punkt 4 Der var ingen sager til behandling, men referatet viser de beslutninger, som blev truffet.
Punkt 5 Niels fortalte, at der ikke var noget nyt fra Hørsholm Seniorråd, men henviste til linket på Hørsholm Kommunes hjemmeside, hvor man altid kan finde nyt fra Rådet.  
Punkt 6 Vagter på HSI’s kontor onsdage:
Den 10. december: Kirsten
Den 17. december: Ole
Den  7. januar 2015: Gunhild
Punkt 7 Næste møde i bestyrelsen er: tirsdag den 6. januar kl. 13.00 på HSI’s kontor.
Punkt 8 Preben fortalte, at der vil komme en dame i vores kontortid for at vide noget om de forskellige gymnastikhold. (damen mødte ikke op) kv
Uåbnet post skal åbnes og fordeles til de rette vedkommende, eventuelt sendes en sms til modtageren.
Preben undersøger om lokalet ved kontoret kan benyttes torsdag den 29. januar 2015 fra kl. 11 til instruktørmødet. Hvem der gør hvad til dette møde, aftaler vi på næste bestyrelsesmøde tirsdag den 6. januar 2015.
Preben undersøger ligeledes om vi kan benytte Selmersbo til generalforsamlingen i HSI den torsdag den 12. marts 2015.
Referent Kirsten, mødet begyndte kl. 13 og sluttede med dejlig julefrokost hos Else kl. 16.30.
 
 
Hørsholm Senior Idræt | Hørsholm Hallen, Stadion Allé 5 | 2960 Rungsted Kyst | Tlf.: +4520746661 | kontakt@hsid.dk