Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet i HSI torsdag d. 7. august 2014
 
 
Til stede
afbud
John Borgstrøm, Preben Smedegaard, Gunhild Bjerregaard, Ole Bjerregaard, Anne-Marie Andersen og Kirsten Villefrance.
Else Larsen, Niels Møller.
Punkt 1 Referatet fra bestyrelsesmødet den 2. juli 2014 blev godkendt.
Punkt 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. Else har kontaktet Ugebladet vedrørende annoncering af vores nye tirsdagsgymnastikhold, som begynder i Rådhushallen den 2. september; dette har bevirket, at Ugebladet har haft en notits herom i bladet! Der er p.t. tilmeldt ca. 25 medlemmer til dette hold.
b. John har udskrevet og omdelt HSI’s aktivitetsfolder til bl.a. Louiselund, Selmersbo, Sophielund, Rådhuset og deres Fysioterapeuter.
c. John har mailet til Anja på Rådhuset vedrørende § 18 og eventuelle tilskud herfra, men dette har ikke interesse for os på nuværende tidspunkt. John har ligeledes talt med Gitte fra kultur- og fritidsforvaltningen, men herfra er det kun muligt at få tilskud til nye aktiviteter i HSI, derfor har han nu sendt en mail til Formand for Sundhedsudvalget Otto B. Christiansen og bedt om at få kontakt med ham for at få del i den pulje, som er bevilget fra hans udvalg.
d. Kirsten fortalte, at hun har sendt en mail til Louiselund og forklaret, at vi ikke mere har interesse i at være medlem af det interesseforum, som blev sammensat i forbindelse med opstarten af centeret: Vi kan ikke bruge de faciliteter, som kan tilbydes os.
Sluttede mailen med at nævne, at det havde været interessant at deltage i dette forum.
e. Preben har haft kontakt med Vista Print, som kan tilbyde os 250 medlemskort for 150 kr. betinget af, at vi indscanner vores gamle kort. Per vil være behjælpelig med dette, så de er klar til sæsonstart for svømmeholdene den 2. september.   
f. Preben har kontaktet Elsebeth Henning, instruktør for tirsdagsgymnastikholdet, for at aftale med hende, hvilket inventar og artikler hun skal bruge til at starte holdet op.
Elsebeth vil selv sørge for dette og indkøbe de nødvendige ting.
Bliver der brug for yderligere materiale vil dette blive indkøbt efterhånden.
Ole sørger for, at der bliver kørt måtter fra Hørsholmhallen til Rådhushallen og køber 3 hængelåse med nøgler til skabe og døre der.
John tager til Rådhushallen den 2. september for at byde Elsebeth og medlemmer velkomne.
g. John sender indbydelse til instruktørmødet den 21. august kl. 11.30, idet han har mulighed for at sende fra en liste i Klub Modul. Mødet foregår som tidligere i lokalet ved kontoret.
Ole sørger for drikkevarer, Kirsten bestiller smørrebrød, Gunhild sørger for at der er te, kaffe, servietter m.m. Bestyrelsen møder på dagen kl. 10.30.
h. Preben taler med de instruktører, som vil være til stede i Rådhushallen den 16. september, hvor vi, i forbindelse med ”Aktiv Senioruge”, har tilbudt medlemmer og ikke medlemmer af HSI, at komme og overvære eller deltage i gymnastikinstruktionen, her vil John også være til stede for at byde de fremmødte velkomne!
Punkt 3 Gunhild oplyste, at der p.t.er registrerer 545 medlemmer og at økonomien i HSI stadig er god.
Flere medlemmer har indmeldt sig via Klub Modul og fakturaer er sendt til øvrige medlemmer, ligesom hun vil sende ny faktura til de, som ikke har betalt denne endnu.
Punkt 4 Det blev besluttet, at HSI gerne vil hjælpe forskellige foreninger med kulturelle formål i Hørsholm med, til deres arrangementer, at udsendelse invitationer til foreningens medlemmer.
Punkt 5 Niels holder stadig ferie, derfor intet indlæg fra HSR.
Punkt 6 Vagter på HSI’s kontor i september aftales ved et møde efter instruktørmødet den 21. august.
Punkt 7 Næste møde i bestyrelsen den 21. august efter instruktørmødet, hvor vi også vil evaluere dette.
Punkt 8 John og Kirsten vil søndag den 17. august overrække Bent Wulff fra badminton en opmærksomhed i forbindelse med hans 80 års fødselsdag.
Torsdag den 28. august fra kl. 19.00-21.00 er vi indbudt til dialogmøde i kantinen på Rådhuset vedrørende Hørsholm Kommunes budget 2015-2018.
Vi er inviteret til at deltage i Frivillig Fredag, som foregår ved Jagt- og Skovbrugsmuseet fredag den 26. september. Vi hører om der er interesse for dette på instruktørmødet d. 21. aug.
Referent Kirsten, mødet begyndte kl.13.00 og sluttede kl. 15.15.
 
 
Hørsholm Senior Idræt | Hørsholm Hallen, Stadion Allé 5 | 2960 Rungsted Kyst | Tlf.: +4520746661 | kontakt@hsid.dk