Referat af generalforsamling i Hørsholm Senior Idræt onsdag den 12. marts 2013 på Selmersbo
 
Til stede Fra bestyrelsen: John Borgstrøm, Martin Dam, Gunhild Bjerregaard, Ole Bjerregaard, Kirsten Villefrance, Per Groth, Anne-Marie Andersen, Niels Møller (HSR).
Fremmødte medlemmer: 44.
  John bød velkommen og udtrykte glæde over, at så mange medlemmer var mødt op.
Punkt 1 Lissy E. Lumbye blev valgt som dirigent, takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt; hun bad desuden de medlemmer, som havde spørgsmål og kommentarer til dagsordenen præsentere sig.
Punkt 2 Henry Clemens og Hans Olsen blev valgt som stemmetællere.
HSI har ikke modtaget fuldmagter fra medlemmerne til en eventuel afstemning.
Punkt 3 John oplæste formandsberetningen, som var fremsendt til medlemmerne før generalforsamlingen, og sluttede med at konstaterede, at det havde været et godt år for HSI med p.t. 525 medlemmer. Herefter takkede han instruktører, udvalg, bestyrelse og samarbejdspartnere i Høreholm kommune for et rigtig godt samarbejde.
Spørgsmål
til formands-
beretning
Hans Olsen: Hvem er HSI’s repræsentant i interesseforum Louiselund?
Svar: Kirsten med Gunhild som stedfortræder.
 Formandsberetningen blev herefter godkendt med applaus.
Punkt 4 Gunhild gennemgik det reviderede regnskab og relaterede det til budget 2012 med hjælp af fremvisning fra overheadprojekter. Regnskabet, som var fremsendt til medlemmerne, viste et resultat på 16.647 kr., som er realiseret med 11.647 kr. bedre end budgetteret.
Regnskabet blev godkendt med applaus til Gunhild.
Spørgsmål
til regnskab
Anne Holm-Petersen stillede spørgsmål og fik forklaring på et par noter i regnskabet.
 
Punkt 5 Gunhild gennemgik og forklarede det forelagte budget for 2013 med en bemærkning om, at HSI har en fin økonomi og det årlige kontingent på 320 kr. fastholdes.
Budgettet blev herefter taget til efterretning med applaus til Gunhild.
Punkt 6 John og Gunhild orienterede indledningsvis om hele processen med overgang fra Foreningspakken til det nye system Klub-modul og en del begyndervanskeligheder.
Kommentarer og spørgsmål hertil:
Preben Smedegaard: Dobbelt klik på hjemmesideadresse og dette vil åbne siden.
Bente Svensson: Hvad med de medlemmer som ingen computer har?
Hanne Hyllested: System virker ikke med betaling af 1 kr.
Lissy Lumbye: Hvad med et ægtepar med samme mailadresser?
John og Gunhild besvarede de stillede spørgsmål og opfordrede alle til at prøve at indmelde sig, idet systemet skal fungere inden den 1.juli 2013.
John fortalte ligeledes om sikkerhedssystemet i forbindelse med Klub-modul og at der kommer en instruktør fra firmaet, som vil løse uklare problemer tirsdag den 19. marts.
Der lød herefter en applaus til godkendelse af svar på de stillede spørgsmål.
Punkt 7 Der var ikke indkommet forslag til bestyrelsen.
Punkt 8 John blev genvalgt som formand for HSI for en 2 års periode.
Punkt 9 Kirsten blev genvalgt som bestyrelsesmedlem for en 2 års periode.
Punkt 10 Martin ønskede at fratræde, og Preben Smedegaard blev valgt som bestyrelsesmedlem for en 1 års periode.
Preben præsenterede sig og fortalte, at han var gift og havde boet i Kokkedal i 39 år og var gået på pension fra en ansættelse ved Lyngby politi. Han havde i mange år været medlem af forskellige bestyrelser også politiets idrætsforeninger. Han spiller bl.a. badminton i HSI.
Punkt 11 Anne-Marie og Per blev genvalgt som suppleanter for en 1 års periode.
Punkt 12 Jørgen Christiansen blev genvalgt som revisor for en 2 års periode.
Idet Jytte Thorup ikke var villig til genvalg blev Winnie Møller valgt som revisorsuppleant.
Punkt 13 Under eventuelt fortalte Svend Humble at invitationen til sejlads på Sundet var overtegnet og opfordrede flere med sejlbåde til at melde sig.
John takkede Martin for en god arbejdsindsats for HSI og accepterede hans beslutning om at fratræde bestyrelsen. John overrakte herefter Martin en opmærksomhed  fra HSI.
Afslutning John takkede for det store fremmøde og opfordrede medlemmerne til at blive lidt.
Lissy ophævede mødet og takkede for input til bestyrelsen og god ro og orden.
Referent Kirsten, mødet begyndte kl. 14.30 og sluttede ca. kl. 16.
 
 
Underskrift: Lissy E. Lumbye
 
Hørsholm Senior Idræt | Hørsholm Hallen, Stadion Allé 5 | 2960 Rungsted Kyst | Tlf.: +4520746661 | kontakt@hsid.dk