Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HSI
Kære medlem af HSI
Der indkaldes herved til ordinær Generalforsamling i følge vedtægterne den 18/3-22 kl: 14:30 på Sophienlund cafeteria/restaurant.
Dagsorden ifølge vedtægternes §9:
§ 9     GENERALFORSAMLING
A       Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
B       Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 31. marts, første gang 1998.
C       Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel via mail/brev
D       Afstemning foregår ved håndsoprækning. Dog skal afstemningen foregå skriftlig, såfremt begæring fremsættes.
E       Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal, og lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig, uanset det fremmødte antal medlemmer.
F      Stemmeberettigede er alle medlemmer, som er 55 år eller derover. Stemme kan afgives til et på generalforsamlingen tilstedeværende medlem. Eventuelle fuldmagter gives til dirigenten på generalforsamlingen, så snart denne er valgt.
G     Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:
1.    Valg af dirigent.
2.    Valg af 2 stemmetællere.
3.    Formanden aflægger beretning.
4.    Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
5.    Forelæggelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent.
6.    Indkomne forslag.
7.    Valg af formand og 1 bestyrelsesmedlem i ulige år.
8.    Valg af kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år.
9.    Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen hvert år.
10. Valg af 2 revisorer og en suppleant, 1 revisor i lige år, 1 revisor i ulige år, suppleant vælges hvert år.
11. Eventuelt.
For at blive valgt som ny formand / kasserer skal man være tilstede.
Skriftligt tilsagn berettiger valg til andre tillidsposter.
H   Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde 8 dage før generalforsamlingen.
I    Ekstraordinær generalforsamling med angiven dagsorden kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal tillige finde sted, når mindst 10 % af foreningens medlemmer indsender skriftlig anmodning herom med 14 dages varsel.
Venlig hilsen
HSI
Anker Blauenfeldt
Hørsholm Senior Idræt | Hørsholm Hallen, Stadion Allé 5 | 2960 Rungsted Kyst | Tlf.: +4520746661 | kontakt@hsid.dk