VEDTÆGTER FOR
HØRSHOLM SENIOR IDRÆT.
 
§1 NAVN, HJEMSTED
  A Foreningens navn er Hørsholm Senior Idræt.
  B Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune.
  C Foreningen er medlem af DGI (Danske gymnastik og Idrætsforeningen), DAI (Dansk arbejder Idræt) og
HIU (Hørsholm Idræts Union).
   
§2 FORMÅL
  A Foreningens formål er at virke for udøvelsen af senioridræt og at udbrede kendskabet dertil.
  B At virke for sammenhold i foreningen og at udvikle den enkeltes evner.
   
§3 MEDLEMMER
    Foreningen optager aktive som passive medlemmer
  A Aktive: Som sådan kan optages enhver, som er 55 år eller derover.
  B Passive: Som sådan kan optages enhver, som har interesse i foreningens arbejde.
  C Æresmedlemmer: Som sådan kan bestyrelsen udnævne personer, som har ydet foreningen særlige tjenester. Æresmedlemmer er kontingentfri.
  D Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtigelser, som påhviler foreningen.
   
§4 KONTINGENT
  A Bestyrelsens kontingentforslag for næste år forelægges generalforsamlingen til godkendelse.
  B Opkrævningsformen fastsættes af bestyrelsen.
  C Kontingentet dækker deltagelse i alle foreningens aktiviteter, men for specielle aktiviteter gælder særlige regler.
   
§5 UDELUKKELSE
  A Har et medlem ikke betalt sit kontingent senest 3 måneder efter forfald, kan bestyrelsen med 10 dages varsel udelukke medlemmet, indtil restancen er betalt.
  B Et udelukket medlem kan igen optages, såfremt bestyrelsen går ind herfor.
   
§6 FORENINGENS LEDELSE
  A Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer. De 5 medlemmer vælges på generalforsamlingen.
  B Formand og kasserer vælges direkte. Øvrige bestyrelsesposter besættes på førstkommende, konstituerende bestyrelsesmøde. Formanden og et bestyrelsesmedlem vælges på ulige årstal. Kassereren og den resterende bestyrelse vælges på lige årstal.
  C Generalforsamlingen vælger op til 2 suppleanter til bestyrelsen.
  D Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og den er beslutningsdygtig, når mindst 3 stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller dennes stedfortræders stemme afgørende.
  E Bestyrelsen nedsætter de nødvendige udvalg.
  F Bestyrelsen kan overdrage opgaver til medlemmer uden for bestyrelsen og kan ansætte lønnet medhjælp, såfremt dette skønnes nødvendigt.
  G Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden i forbindelse med et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Formanden alene og/eller foreningens kasserer alene er dog berettiget til at disponere over foreningens bank- og girokonti, som led i den daglige drift. I tilfælde af køb og salg samt pantsætning af fast ejendom kræves dog generalforsamlingens samtykke.
  H Bestyrelsen skal føre protokol over generalforsamlingerne og bestyrelsesmøderne. Protokollen underskrives for generalforsamlingens vedkommende af dirigenten.
   
§7 REGNSKAB
  A Regnskabsåret er 1. januar – 31. december.
  B Senest 1. februar skal regnskabet være klar til revisor, som gennemgår regnskabet og returnerer det med påtegning og bemærkning i revisionsprotokol senest den 1. marts.
   
§8 REVISION
  A Regnskabet revideres af 2 af den ordinære generalforsamling valgte revisorer, der vælges på skift for 2 år af gangen.
  B Der vælges 1 revisorsuppleant.
 
   
 
§9 GENERALFORSAMLING
  A Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
  B Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 31. marts, første gang 1998.
  C Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel via mail/brev
  D Afstemning foregår ved håndsoprækning. Dog skal afstemningen foregå skriftlig, såfremt begæring fremsættes.
  E Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal, og lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig, uanset det fremmødte antal medlemmer.
  F Stemmeberettigede er alle medlemmer, som er 55 år eller derover. Stemme kan afgives til et på generalforsamlingen tilstedeværende medlem. Eventuelle fuldmagter gives til dirigenten på generalforsamlingen, så snart denne er valgt.
  G Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af 2 stemmetællere og 1 referent.
3. Formanden aflægger beretning.
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
5. Forelæggelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent.
6. Indkomne forslag.
7. Valg af formand og 1 bestyrelsesmedlem i ulige år.
8. Valg af kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år.
9. Valg af op til 2 suppleanter til bestyrelsen hvert år.
10. Valg af 2 revisorer og en suppleant, 1 revisor i lige år, 1 revisor i ulige år, suppleant vælges hvert år.
11. Eventuelt.

For at blive valgt som ny formand / kasserer skal man være tilstede. Skriftligt tilsagn berettiger valg til andre tillidsposter.
  H Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde 8 dage før generalforsamlingen.
  I Ekstraordinær generalforsamling med angiven dagsorden kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal tillige finde sted, når mindst 10 % af foreningens medlemmer indsender skriftlig anmodning herom med 14 dages varsel.
   
§10 VEDTÆGTSÆNDRINGER
  A Ændringer af disse vedtægter kan kun finde sted, hvis 25 % af medlemsskaren har stemt enten ved personligt fremmøde eller ved fuldmagt og at minimum 50 % af disse er for ændringen.
Såfremt man ikke er beslutningsdygtig, skal der med mindst 14 dages varsel indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de afgivne stemmer skal være for forslaget.
   
§11 FORENINGENS OPLØSNING
  A Bestemmelser om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt generalforsamling.
  B Til foreningens opløsning kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for opløsning på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger.
  C Foreningens midler skal ved opløsning anvendes til gavn for ældrearbejdet i Hørsholm.
     
     
    Ændring i vedtægten foretaget på ordinær og ekstraordinær generalforsamling den 05. aug. 2022.
Sign./ Jørn Knudsen (dirigent).
 
    Ændring i vedtægten foretaget på ordinær og ekstraordinær generalforsamling den 21. marts 2002.
Sign./ Lissy Espegreen Lumbye (dirigent).
     
    Ændring i vedtægten foretaget på ekstraordinær generalforsamling, den 14. maj 1998. Sign./ Erich Kahle (dirigent).
     
    Således vedtaget på foreningens generalforsamling, den 1. november 1996. 
 
 
Hørsholm Senior Idræt | Hørsholm Hallen, Stadion Allé 5 | 2960 Rungsted Kyst | Tlf.: +4520746661 | kontakt@hsid.dk