Referat af generalforsamling i Hørsholm Senior Idræt tirsdag den 11. marts 2014 på Selmersbo
 
Til stede Fra bestyrelsen: John Borgstrøm, Preben Smedegaard, Gunhild Bjerregaard, Ole Bjerregaard, Kirsten Villefrance, Per Groth, Anne-Marie Andersen og Niels Møller (HSR).
Fremmødte medlemmer: 41.
  John bød velkommen, præsenterede bestyrelsen og udtrykte glæde over, at så mange medlemmer var mødt op.
Punkt 1 Lissy E. Lumbye blev valgt som dirigent, takkede for valget, udtrykte at hendes valg næsten er blevet en tradition og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt; hun bad desuden de medlemmer, som havde spørgsmål og kommentarer til dagsordenen, præsentere sig.
Punkt 2 Winnie Møller og Hans Olsen blev valgt som stemmetællere.
HSI har ikke modtaget fuldmagter fra medlemmerne til en eventuel afstemning.
Punkt 3 John oplæste formandsberetningen, som var fremsendt til medlemmerne før generalforsamlingen. Herefter takkede han instruktører, udvalg, bestyrelse og samarbejdspartnere i Hørsholm kommune for et rigtig godt samarbejde, og sluttede med at konstaterede, at det havde været et godt år for HSI med p.t. 535 medlemmer.
Formandsberetningen blev herefter taget til efterretning med applaus.
Punkt 4 Gunhild gennemgik det reviderede regnskab med kommentarer til enkelte punkter, som hun sammenlignede med budgettet. Regnskabet var fremsendt til medlemmerne og blev, efter ønske, desuden udleveret på dagen.
Spørgsmål
til regnskab
Mogens Grand spurgte, om bestyrelsen havde søgt tilskud fra Kommunens 6.000.000 kr.’s pulje, hvortil John svarede, at da vi fortsat har penge i kassen, vil vi ikke søge, idet andre borgere har mere behov for dette tilskud. Det er dog muligt fortsat at ansøge midler fra puljen.
Peter Christensen udtrykte, at det var et flot regnskab og var imponeret over, at HSI kan fortsætte med samme kontingent.
Regnskabet blev herefter godkendt med applaus til Gunhild.
Punkt 5 Gunhild gennemgik og forklarede det forelagte budget for 2014 med en bemærkning om, at HSI har en fin økonomi og at det årlige kontingent på 320 kr. fastholdes. Det budgetterede underskud på 54.000 er et resultat af, at bestyrelsen har besluttet at hæve godtgørelsen til instruktører og bestyrelse, og at der er indkøbt 2 bordtennisborde.
HSI fortsætter med et årligt kontingent på 320,00 kr., idet der p.t. er et lille overskud.
Gunhild kunne desuden oplyse, at Klubmodul systemet er en stor lettelse for hende og sluttede med at udtrykke et håb om, at medlemmerne fortsat selv indmelder sig og melder sig på de ønskede hold.
Budgettet blev herefter taget til efterretning med applaus til Gunhild.
Punkt 6 Der var ingen indkomne forslag til bestyrelsen.
Punkt 7 Gunhild Bjerregaard blev genvalgt som kasserer for HSI for en 2 års periode.
Punkt 8 Ole Bjerregaard og Preben Smedegaard blev genvalgt til bestyrelsen for en 2 års periode.
Punkt 9 Anne-Marie Andersen blev genvalgt som suppleant for en 1 års periode.
Per Groth ønskede at udtræde af bestyrelsen og Else Larsen blev valgt for en 1 års periode.
Punkt 10 Revisor Jørgen Bak blev genvalgt for en 2 års periode.
Revisorsuppleant Winnie Møller blev genvalgt for en 1 års periode.
Punkt 11 Under eventuelt fortalte John, at han den 27. marts kl. 10.00 har indkaldt de, for HSI relevante, politikere til et møde på vores kontor.
Svend Humble oplyste, at invitationen til sejlturen på Sundet torsdag den 14. august er overtegnet, selv om der er frist til den 15. marts og opfordrede flere med sejlbåde til at melde sig.
Niels Møller fortalte, at der er givet tilladelse til afholdelse af Tour de Hørsholm søndag den 15. juni med start kl. 9.30. Niels kunne desuden oplyse, at Vej og Park afdelingen i Hørsholm Kommune vil lave Hørsholm til ”cykel by”, så vi dermed, udover nuværende logo, vil overtage et nyt ”cykel by” logo til trykning på T-shirts m.m.
Ud over cykelruter vil Tour de Hørsholm ligeledes tilbyde en vandrerute.
Ole assisteret af Niels præsenterede et udvalg af HSI’s klubdragt og fortalte om priser og at vi på HSI’s kontor har flere modeller på lager til salg både til mænd og kvinder.
Bente Svensson efterlyste oplysning om hvordan Klub-Modul kommer til at fungere i næste sæson med indmeldelser, holdtilmelding m.m. og Gunhild forklarede, at alle med Visa/dankort bliver trukket over systemet, og at de som ikke har dette, vil få tilsendt en faktura omkring den 1. juli. Medlemmerne bliver automatisk på deres tidligere hold.
Jens Frederik foreslog, at de fremmødte medlemmer gav bestyrelsen ”en hånd” for et godt stykke arbejde i sæson 2013/14.
John takkede Per Groth for 5 år i bestyrelsen med et stort arbejde inden for kommunikation, hjemmeside, 1. hjælps/hjertestarter kurser og meget andet.
Per har lovet fortsat at være behjælpelig med sidstnævnte kurser.
John overrakte desuden Per en opmærksomhed fra HSI for hans store indsats med bestyrelsesarbejdet i HSI.
Afslutning John takkede for det store fremmøde og opfordrede medlemmerne til at blive lidt.
Der var under hele generalforsamlingen og den efterfølgende times tid en rigtig god stemning blandt bestyrelse og de fremmødte medlemmer.
Lissy ophævede mødet og takkede for input til bestyrelsen og god ro og orden.
Referent Kirsten, mødet begyndte kl. 14.30 og sluttede ca. kl. 16.
 
 
Underskrift: Lissy E. Lumbye
 
Hørsholm Senior Idræt | Hørsholm Hallen, Stadion Allé 5 | 2960 Rungsted Kyst | Tlf.: +4520746661 | kontakt@hsid.dk